หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> บทความพิเศษ

บทความพิเศษ
จับตาการประชุม 'RCEP-TNC ครั้งที่ 7'
อาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ASEAN+6 หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
อ่าน 2138 ครั้ง
ยกระดับการศึกษาไทยสู่พลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพลเมืองไทยตอบรับกับการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่องการพัฒนาคนจึงเป็นโจทย์ใหญ่และมีความสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคิดและดำเนินการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในมิติด้านการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเปิดตัวโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้พลเมืองกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ
อ่าน 3946 ครั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน จุดพลิกโฉมการลงทุนใน สปป.ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ได้ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ฉบับใหม่ในปี 2552 แทนกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับเดิมปี 2547 เพือแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบประเภทต่าง ๆ ที่ยังไม่มีความเป็นสากล รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนซึ่งใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งยังเพิ่มรูปแบบบริการ ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพือให้การลงทุนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
อ่าน 6008 ครั้ง
มะละแหม่ง ปลายทาง East-West Economic Corridor
ปลายทางสุดท้ายของเส้นทาง East-West Economic Corridor ที่เริ่มต้นมาจากประเทศเวียดนาม ความยาวประมาณ 1,450 กิโลเมตร มาสิ้นสุดลงที่เมือง "มะละแหม่ง” (MAWLAMYINE) สหภาพเมียนมาเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากย่างกุ้งและมัณฑะเลย์
คู่แข่งไทยในตลาดสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาไทยเริ่มเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียน อันส่งผลให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นคู่แข่ง สำคัญของไทย
อ่าน 4280 ครั้ง
โตโยต้าคือผู้นำยานยนต์ในลุ่มแม่น้ำโขง
ตลาดรถยนต์ไทยเรียกได้ว่าปราบเซียนจริง ๆ แต่คงไม่ใช่ สำหรับโตโยต้า ที่เมื่อหัวเรือใหญ่นำโดย "เคียวอิจิ ทานาดะ" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พ่วงตำแหน่งรับผิดชอบดูแลโตโยต้าในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ซีแอลเอ็มวี) ยังมองเห็นทิศทางการเติบโต รวมถึงแสดงความมั่นใจของโตโยต้าประเทศไทยที่จะเป็นผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ลุ่มแม่น้ำโขงด้วย
อ่าน 2921 ครั้ง
เบอเกอร์ปลาทู From Local to Global
ในบรรดาปลาทะเลที่กินอร่อย หาซื้อได้ง่ายและคุ้นกับลิ้นคนไทยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นปลาทู โดยเฉพาะปลาทูที่ได้รับการยกย่องว่ามีรสชาติอร่อยกว่าที่ไหน ๆ เพราะมีเนื้อแน่นหวานมันคือ "ปลาทูแม่กลอง” แห่ง จ. สมุทรสงคราม ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "ราชาแห่งปลาทู”
ร่าง พ.ร.บ. สภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ประเทศไทยมีลักษณะของความเป็นสังคมพหุลักษณ์ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเป็นจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมามีปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอันเป็นผลพวงมาจากนโยบายการพัฒนาที่ไม่สมดุลของรัฐในทุกยุคทุกสมัยที่มักมุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้ระบอบทุนนิยมเสรีและวัดความสำเร็จจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก จนละเลยสิทธิในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีการดำรงชีวิต ชุมชนที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น
“การเล่นเงา” วัฒนธรรมร่วมแห่งอาเซียน
"หนังใหญ่” ของไทย คือการ "เล่นเงา”ชนิดหนึ่ง (Shadow Play) โดยนำหนังวัวหรือหนังควายมาฉลุเป็นรูปตัวละครต่าง ๆ ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์แล้วนำขึ้นเชิดบนจอผ้าขนาดใหญ่ การแสดงหนังใหญ่มีคุณค่าทางศิลปะที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง ซึ่งรวมเอาศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน
จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของ East-West Economic Corridor
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) คือเส้นทางที่เริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนาม ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 ใน สปป.ลาว มุ่งเข้าสู่ จ.มุกดาหาร ตัดผ่านใจกลางประเทศไทยไปจนถึงด่านชายแดน อ.แม่สอด จังหวัดตาก ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในประเทศเมียนมาที่เมืองเมียวดี เรื่อยไปจนสิ้นสุดเส้นทางที่อ่าวเมาะตะมะ เมืองมะละแหม่ง รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 1,450 กม. เป็นเส้นทางที่เชื่อมฝั่งทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน
เดินทางเสรีอาเซียนใช้จริงปี 2563
รมว.การค้ามาเลเซียให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ ยืนยันมั่นใจว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) จะรวมกันเป็นตลาดเดียวได้ แต่ยังมี "เรื่องใหญ่” อย่างการเดินทางข้ามพรมแดนเสรีของ 10 ประเทศสมาชิก อาจใช้ได้จริงภายในปี 2563
ทิศทางการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของ สปป.ลาว
แม้ สปป.ลาว จะให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาด้วยการปรับระบบการเรียนในชั้นเรียนระดับมัธยมต้นจาก 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4 ปี ทำให้ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สปป.ลาว เป็นทั้งหมด 12 ปี ซึ่งนับ
อ่าน 4228 ครั้ง
พุทธศาสนา ไทยรับมอญ มอญรับไทย
หลังพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมลง ศูนย์กลางแห่งใหม่ได้เปลี่ยนไปยัง “ลังกา” ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในหลายระลอกตลอดช่วงพันปีที่ผ่านมาไทยยังรับเอา
อ่าน 3374 ครั้ง
มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าประเทศไทยมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ จำนวน 56 กลุ่ม ประมาณ 6.1 ล้านคน กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง
อ่าน 2770 ครั้ง
เออีซี! เกิดขึ้นแล้วหรือยัง?
ครที่สงสัยว่าจริงๆแล้ว เมื่อไหร่? จะพูดได้เต็มปากว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (เออีซี) และหรือ “ประชาคมอาเซียน” (เอซี) ที่มวลหมู่อาเซียน 10 ประเทศจะเลิกตั้งกำแพงภาษี (ศุลกากร) หรืออากรขา
อ่าน 1625 ครั้ง
ปฏิญญาอาเซียนกับปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ในภูมิภาคอาเซียนแรงงานข้ามชาติจำนวนมากต่างข้ามพรมแดนย้ายถิ่นไปทำงานอีกประเทศหนึ่งอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าพวกเขาคือส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งประเทศต้นทาง
อ่าน 4720 ครั้ง
ไม่มี GSP จะแย่จริงหรือ?
เริ่มต้นปีก็มีเรื่องกังวลกันเกี่ยวกับการส่งออกแล้ว คือเรื่องที่คณะกรรมาธิการยุโรปออกระเบียบฉบับหนึ่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการ
อ่าน 2195 ครั้ง
แม่พระของชาวกะเหรี่ยง
ตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาต้องเผชิญปัญหาการสู้รบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ จนเมื่อประเทศเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างความปรองดอง สถานการณ์ต่าง ๆ จึงคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
อ่าน 2056 ครั้ง
ขนมไทยที่ไม่ใช่ไทย
หลายคนต่างยกย่องว่าขนมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแสดงถึงวัฒนธรรมประจำชาติไทยนั่นคือมีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ กรรมวิธีทำที่ประณีตบรรจงพิถีพิถันทั้งยังมีรสชาติอร่อยหอมหวานและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานยากที่จะหาชาติใดเทียบได้
อ่าน 5978 ครั้ง
แรงงานไทยในมิติอาเซียน
ปีนี้มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประชาคมย่อย ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม
อ่าน 3465 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์