หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

หน้าหลัก >> บทความพิเศษ

บทความพิเศษ
ภูมิหลังของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
อ่าน 4296 ครั้ง
บรูไน : โอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทย
อ่าน 4289 ครั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พิเศษจริงหรือ..?
อ่าน 2902 ครั้ง
3 ชาติ สร้างสะพานข้ามโขงเชื่อม อาเซียน-จีน
อ่าน 3369 ครั้ง
ฉุกคิด...ก่อนเข้าสู่อาเซียน
อ่าน 1539 ครั้ง
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนาม
อ่าน 5337 ครั้ง
จับตา ขุนยวม เมืองใหม่ค้าชายแดนไทย-เมียนมา
อ่าน 2771 ครั้ง
ลาว ตลาดทำเงินใกล้สุด
อ่าน 2410 ครั้ง
ดื่มกินแบบคนเมียนมา
คนเมียนมาร์นั้นฉลาดกว่าที่เราเห็นหรือเราคิด หากใครคิดจะไปทำธุรกิจที่เมียนมาร์แต่ประมาทว่าเขาไม่ฉลาดหรือไม่เก่งละก็พลาดทุกราย รัฐบาลเมียนมาร์ก็เหมือนกัน บางคนอาจจะคิดว่าเป็นรัฐบาลทหาร ไม่น่าจะฉลาดคิดทันเอกชน แต่เมื่อดูจากการบริหารโครงการใหญ่ ๆ หลาย ๆ โครงการที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลเมียนมาร์เขาเลือกที่จะจับมือกับคนที่ทำประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศเขาเสมอ ถ้าโครงการ ไหนดูแล้วประเทศเขาได้ประโยชน์น้อย รัฐบาลเมียนมาร์เขาจะชะลอหรือเปลี่ยนผู้จะมาร่วมบริหารโครงการทันที
มุกดาหารหน้าด่าน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ตามที่นโยบายรัฐบาลเห็นชอบจัดตั้งพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพราะเป็นจังหวัดดชายแดนและเป็นประตูสู่อินโดจีนมีสะพานเชื่อมเส้นทางขนส่งทางบกที่สะดวกที่สุดมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ที่ได้สร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจตามแนวชายแดนตะวันออก-ตะวันตกเชื่อมระหว่างประเทศเมียนมาร์ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม และสามารถเชื่อมโยงไปถึงตอนใต้ของจีน
อ่าน 2342 ครั้ง
เคล็ดลับความสำเร็จ ธุรกิจเพื่อนบ้านอาเซียน
น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา นักธุรกิจหญิงชายแดน จ.เชียงราย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทแม่โขง เดลต้า ดำเนินธุรกิจโรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน อ.แม่สาย และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย อินโดไชน่า เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สินค้าเครื่องดื่มต่างประเทศรายใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ จำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา สาขา จ.เชียงราย
อ่าน 1629 ครั้ง
ทางรอดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม
ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากคู่แข่ง ในอาเซียน ทั้งเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย และหลังจากไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) จากสหภาพยุโรป (อียู) ก็ยิ่งทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคมากขึ้น
อ่าน 1964 ครั้ง
เมียนมาในมุมมองน่าสนใจ
รัฐบาลไทยเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนรวมทั้งความมั่นคงกับเมียนมาอย่างเต็มที่ แม้ว่าการลงทุนจะลำบากใจที่สุดตรงที่ราคาที่ดินแพงลิบลับก็ตาม โดยรัฐบาลไทยได้กำหนดให้อำเภอ แม่สอดและอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ่าน 1486 ครั้ง
จับตาการประชุม 'RCEP-TNC ครั้งที่ 7'
อาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ASEAN+6 หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
อ่าน 1746 ครั้ง
ยกระดับการศึกษาไทยสู่พลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพลเมืองไทยตอบรับกับการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่องการพัฒนาคนจึงเป็นโจทย์ใหญ่และมีความสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคิดและดำเนินการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในมิติด้านการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเปิดตัวโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้พลเมืองกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ
อ่าน 3410 ครั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน จุดพลิกโฉมการลงทุนใน สปป.ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ได้ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ฉบับใหม่ในปี 2552 แทนกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับเดิมปี 2547 เพือแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบประเภทต่าง ๆ ที่ยังไม่มีความเป็นสากล รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนซึ่งใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งยังเพิ่มรูปแบบบริการ ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพือให้การลงทุนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
อ่าน 5462 ครั้ง
มะละแหม่ง ปลายทาง East-West Economic Corridor
ปลายทางสุดท้ายของเส้นทาง East-West Economic Corridor ที่เริ่มต้นมาจากประเทศเวียดนาม ความยาวประมาณ 1,450 กิโลเมตร มาสิ้นสุดลงที่เมือง "มะละแหม่ง” (MAWLAMYINE) สหภาพเมียนมาเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากย่างกุ้งและมัณฑะเลย์
คู่แข่งไทยในตลาดสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาไทยเริ่มเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตเริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียน อันส่งผลให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นคู่แข่ง สำคัญของไทย
อ่าน 3451 ครั้ง
โตโยต้าคือผู้นำยานยนต์ในลุ่มแม่น้ำโขง
ตลาดรถยนต์ไทยเรียกได้ว่าปราบเซียนจริง ๆ แต่คงไม่ใช่ สำหรับโตโยต้า ที่เมื่อหัวเรือใหญ่นำโดย "เคียวอิจิ ทานาดะ" กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พ่วงตำแหน่งรับผิดชอบดูแลโตโยต้าในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ซีแอลเอ็มวี) ยังมองเห็นทิศทางการเติบโต รวมถึงแสดงความมั่นใจของโตโยต้าประเทศไทยที่จะเป็นผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ลุ่มแม่น้ำโขงด้วย
อ่าน 2400 ครั้ง
เบอเกอร์ปลาทู From Local to Global
ในบรรดาปลาทะเลที่กินอร่อย หาซื้อได้ง่ายและคุ้นกับลิ้นคนไทยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นปลาทู โดยเฉพาะปลาทูที่ได้รับการยกย่องว่ามีรสชาติอร่อยกว่าที่ไหน ๆ เพราะมีเนื้อแน่นหวานมันคือ "ปลาทูแม่กลอง” แห่ง จ. สมุทรสงคราม ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "ราชาแห่งปลาทู”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 ถัดไป>>

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์