หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF


 


 

อินโดนีเซีย (Indonesia)
วันแห่งความเงียบ บาหลี อินโดนีเซีย
ระบบราชการภายใต้การปกครองตั้งแต่ยุคซูอาร์โตถึงปัจจุบัน
คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอินโดนีเซีย
10 มารยาทและวัฒนธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
การปฏิรูประบบราชการในอินโดนีเซีย
     
ลาว (Laos)
วันแม่แห่งชาติหรือวันแม่หญิงลาว
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขอความเห็นชอบและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของ สปป.ลาว
สปป.ลาว มีทรัพยากรค่อนข้างสมบูรณ์
     
 

 

 

ไทย (Thailand)
เครื่องบินแอร์เอเชียติดตราสัญลักษณ์อาเซียน ปี 2562 นาน 3 ปี สร้างความรับรู้และการจดจำประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562
ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน
การบริหารจัดการชายแดนอาเซียน ประเด็นสำคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
ปีวัฒนธรรมอาเซียน
แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ก็คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
     
เวียดนาม (Vietnam)
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของเวียดนาม
เวียดนามมีความสามารถแข่งขันสูงขึ้น
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม เมืองฮานอย
ชายชาวเวียดนามกว่าร้อยละ 45 สูบบุหรี่
คนชนบทเวียดนามซื้อนม-ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายพุ่ง
     กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์