หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF


 


 

อินโดนีเซีย (Indonesia)
วันแห่งความเงียบ บาหลี อินโดนีเซีย
ระบบราชการภายใต้การปกครองตั้งแต่ยุคซูอาร์โตถึงปัจจุบัน
คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอินโดนีเซีย
10 มารยาทและวัฒนธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
การปฏิรูประบบราชการในอินโดนีเซีย
     
ลาว (Laos)
วันแม่แห่งชาติหรือวันแม่หญิงลาว
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ขอความเห็นชอบและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของ สปป.ลาว
สปป.ลาว มีทรัพยากรค่อนข้างสมบูรณ์
     
 

 

 
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์