หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
การขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา

8 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4242)

สถานการณ์และปัญหาการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-กัมพูชา

สภาพการขนส่ง
- ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งจากไทยไปยังกัมพูชาบริเวณชายแดน ปริมาณการขนส่งมีมากที่สุดบริเวณด่านชายแดนบ้านคลองลึก
- มีสินค้าบางส่วนที่จะขนส่งไปยังเมืองสีหนุวิลล์ โดยขนส่งออกทางด่านชายแดนคลองใหญ่
- ปัจจุบันการขนส่งทางถนนระหว่างไทยกับกัมพูชาได้มีการกำหนดโควตารถไว้ที่ฝ่ายละ 40 คัน โดยแยกเป็นรถบรรทุก 30 คน และรถโดยสาร 10 คัน

- ผู้ประกอบการไทยมีความต้องการขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดเสียมราฐ

สภาพปัญหา

- ขาดแคลนพื้นที่จอดรถบรรทุกสินค้า พื้นที่ขนถ่ายสินค้า และจุดพักรถ ทำให้มีรถบรรทุกจำนวนหนึ่งต้องอาศัยริมทางหลวงจอดรถเพื่อเข้าแถวคอย
- ไม่มีการแยกช่องตรวจคนกับสินค้าออกจากกัน จึงมีการขนส่งปะปนกัน
- เวลาให้บริการของทั้งสองประเทศไม่ตรงกัน (ด่านปอยเปตเริ่มช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง)
- การประกันภัยรถและสินค้ายังไม่ครอบคลุมความเสียหายเท่าที่ควร
- เส้นทางและถนนภายในประเทศยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร มีสภาพคับแคบ
- บริเวณเส้นทางอนุมัติจากชายแดนไปยังที่ทำการศุลกากรมีจุดตัดหรือทางเชื่อมเข้าสู่ถนนในระยะกระชั้นมากไปโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์