หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
กิจการโทรทัศน์และการกระจายเสียงไทย เพื่อเข้าสู่ AEC

3 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3517)

"ศักยภาพและความพร้อมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015”

ความพร้อมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยในอาเซียนในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
ความพร้อมของสื่อไทยในปัจจุบัน
1. พัฒนาการของรายการข่าวในโทรทัศน์ไทยนับเป็นอันดับสองรองจากฟิลิปปินส์
2. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการผลิตงานข่าวโทรทัศน์ไทยนับว่าเป็นรองเพียงสิงคโปร์
3. เสรีภาพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย มีค่อนข้างมาก แม้บางส่วนยังถูกตรึงด้วยสัมปทานกับหน่วยงานของรัฐแต่ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการกำกับดูแลกันเอง
4. บุคลากรด้านข่าววิทยุและโทรทัศน์ของไทย มีความตื่นตัวสูงในการให้ความสำคัญกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

ความไม่พร้อมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยในอาเซียนเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง?
เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนในทุกมิติ
2. บุคลากรทางด้านข่าววิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการรายงานข่าวเชิงสืบสวน
3. แม้จะมีความตื่นตัวต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่บุคลากรทางด้านข่าววิทยุและโทรทัศน์ของไทยส่วนใหญ่ ยังมีแนวคิดของความเป็น "ภูมิภาค” น้อย
4. กลไกการกำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ยังไม่เป็นยอมรับหรือได้รับความร่วมมือจากสมาชิกมากนักขณะที่ภาคประชาสังคมยังไม่ตื่นตัวในการเข้ามากดดัน กลไกการกำกับดูแลกันเอง

ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มีดังนี้
1. บุคลากรด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยต้องพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ถูกต้องและครอบคลุมในทุกมิติ
2. การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต้องมีการนำเสนอข่าวในเชิงลึกและเน้นข้อมูลต่างๆมากกว่าการรายงานข่าวแบบฉาบฉวย
3. องค์กรสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต้องลงทุนส่งผู้สื่อข่าวไปประจำประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
4. กสทช.ต้องสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านข่าววิทยุและโทรทัศน์อย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงความต้องการของภาควิชาชีพ รวมถึงการสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกันเองทางวิชาชีพให้มีความเป็นอิสระภายใต้หลักความรับผิดชอบ
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์