หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม ศูนย์กลางเมืองอนาคตในลาวเหนือเชื่อมต่อจีนตอนใต้

24 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 610)

รัฐบาลลาวได้ให้สัมปทานแก่บริษัทฟุกฮิง ทราเวล จากฮ่องกง ก่อตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้นในแขวงหลวงน้้าทาเมื่อปี 2546 โดยให้เช่าพื้นที่ 1,640 เฮคตาร์ บนถนนสาย R3A ก่อนถึงด่านชายแดนลาว-จีนที่บ่อเต็นประมาณ 8 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นโรงแรม ศูนย์บันเทิงครบวงจร บ่อนคาสิโน และอาคารพาณิชย์ อายุสัมปทาน 30 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี 

เขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนค้า เปิดให้บริการในปี 2550 แต่หลังจากเปิดได้ไม่ถึง 3 ปี ก็ต้องหยุดกิจการ เนื่องจากมีปัญหาภายใน ปี 2554 รัฐบาลลาวจึงได้น้าสัมปทานนี้มาให้กลุ่มบริษัทยูนนาน ไห่เฉิง รับช่วงด้าเนินการต่อและเปลี่ยนชื่อเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม ปรับบทบาทเป็นเขตเสรีทางการค้าและการท่องเที่ยวสากลศูนย์กลางการขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม ASEAN ต่อมารัฐบาลลาวและจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งเขตร่วมมือเศรษฐกิจ บ่อเต็น-บ่อหานขึ้น โดยจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามให้เป็นเขตร่วมมือมิตรภาพลาว-จีน และวางบทบาทให้เป็นจุดเชื่อมโยงจีนเข้าสู่ ASEAN เนื่องจากเป็นจุดที่มีถนนสาย R3A ตัดผ่าน และเป็นจุดเชื่อมการโดยสารและขนส่งทั้งทางรถยนต์และรถไฟของจีนที่จะลงมาสู่ ASEAN กลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จ้ากัด ได้รับสัมปทานต่อจากบริษัท ฟุกฮิง ทราเวล จ้ากัด จากฮ่องกง โดยได้เริ่มพัฒนาเขตเศรษฐกิจฯ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ภายใต้สัญญาสัมปทาน 90 ปี เขตเศรษฐกิจฯ แบ่งพื้นที่การลงทุนออกเป็นพื้นที่การค้า โลจิสติกส์ การศึกษา การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว การเงินและการธนาคาร ภายใต้มูลค่าการลงทุน 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลกระทบ/แนวทางการปรับตัว
ช่องทางบ่อเต็น-บ่อหาน เป็นช่องทางการค้าที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นเส้นทางทางบกที่สินค้าไทยจะเข้าสู่จีน ที่สำคัญ นอกจากนี้ ระยะทางจากหลวงน้้าทา - เชียงของ (ไทย) มีระยะทางเพียง 280 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อไทย ลาว จีน ที่ใกล้มากและสามารถเชื่อมต่อมายังระบบ Logistics ที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีส้าหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายการค้าไปสู่จีน ผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการติดต่อค้าขายหรือลงทุน ควรมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดทางธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรขยายการตลาดไปยังเขตการค้าดังกล่าว เนื่องจากสินค้าไทยยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมหลายรายการ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าที่นอน หมอนยางพารา

ที่มา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์