หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สปป.ลาว : การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง

19 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 806)

ดร. ลีเบอ ลีบัวปาว รักษาการหัวหน้าสถาบันค้นคว้ าเศรษฐกิจแห่งชาติลาว กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบัน สปป. ลาว ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดั งกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จลาว โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่ งเป็นรายได้หลักของประเทศ สะท้อนจากจํานวนนักท่องเที่ยวต่ างชาติที่ลดลง ในขณะที่สายการบินลาวได้หยุดทํ าการบินชั่วคราวในบางเส้ นทางการบินที่มีความเสี่ยง ได้แก่ จีน เริ่มหยุดทําการบิน เมื่อต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2563 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ได้ทําการบินในเส้นทางเวียงจั นทน์ – คุนหมิง และคุนหมิง – เวียงจันทน์ จํานวน 3 เที่ยว/สัปดาห์ และหยุดทําการบินไปเกาหลีใต้ชั่ วคราวตั้งแต่วันที่ 29 กุมถาพันธ์ 2563

 

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดั งกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการลงทุ นและการค้าตามลําดับ เนื่องจากนักลงทุนจากต่ างประเทศระงับแผนการเดิ นทางและโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน สปป. ลาว และพบข้อจํากัดในการขนส่งสินค้ าบางชนิด

 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ สปป. ลาวในวงกว้างมากกว่าและส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาว มากกว่าอุทกภัยและภัยแล้งในปีที่ ผ่านมา ทําให้เศรษฐกิจลาวขยายตัวต่ําสุ ดในรอบ 5 ปี

 

ดร. ลีเบอฯ เห็นว่า เศรษฐกิจลาว จะไม่สามารถเติบโตในอัตราที่รั ฐบาล สปป. ลาวได้คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2563 ที่ร้อยละ 6.7 อาจจะลดลงเหลือร้อยละ 6 และคาดว่ารายได้ สปป. ลาวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 จะลดลงประมาณ 250 – 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น รัฐบาล สปป. ลาวควรให้ความสําคัญกับการเฝ้ าระวัง ป้องกัน และกําหนดมาตรการเพื่อรับมือกั บปัญหาดังกล่าว


ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์