หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ผู้ส่งออกกุ้งในเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

13 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 613)

กุ้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของหลายจังหวัดในสามเหลี่ยมปากแม่น้้าโขง แต่การระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เกิดความท้าทายส้าหรับผู้ส่งออก จังหวัด Ca Mau และจังหวัด Bac Lieu เป็นสองจังหวัดหลักที่มีปริมาณการส่งออกกุ้งมากที่สุด จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัด Bac Lieu ระบุว่ารายได้การส่งออกกุ้งของจังหวัดในเดือน มกราคมที่ผ่านมามีมูลค่า 62 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันที่ผ่านมา สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลจังหวัด Ca Mau (CASEP) เผยว่า ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา จังหวัดมีรายได้จากการ ส่งออกกุ้งถึง 58 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันที่ผ่านมา

 

นาย Tran Hoang Em เลขาธิการสมาคม CASEP กล่าวว่าจังหวัดมียอดส่งออกกุ้งมากกว่า 1,150 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปีที่ ผ่านมา ในจำนวนนั้นส่งออกไปจีนมีมูลค่าถึง 102 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6-7 ของการส่งออกทั้งหมด และในเดือน มกราคมปีนี้การส่งออกกุ้งไปยังจีนมีมูลค่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรค Covid-19 ผู้นำเข้าชาวจีนจำนวนมากได้แจ้งให้ผู้ส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม ระงับการส่งมอบสินค้า กรมอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัด Ca Mau ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทส่งออกอาหารทะเล 6 แห่งในจังหวัดและพบว่าการส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศจีนผ่านการค้าชายแดนประสบปัญหา แต่การส่งออกทางน้ำไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ปริมาณการสั่งซื้อจากผู้นำเข้าจีนก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่งท้าให้ผู้ประกอบการมีปัญหาในการกระจายสินค้า

 

ตามที่หน่วยงานของอุตสาหกรรมและการค้าของท้องถิ่นเผยว่า หากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกในท้องถิ่นรวมถึงความเสี่ยงสูงในการยกเลิกค้าสั่งจากผู้น้าเข้า ซึ่งผู้ส่งออกจะลดการซื้อ วัตถุดิบจากเกษตรกรทำให้ราคากุ้งลดลงและส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร

 

นาย Nguyen Viet Trung หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ภายใต้กรมอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัด Ca Mua กล่าวว่ากรมจะจับ ตาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบทันที เพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนธุรกิจที่เหมาะสม โดยกรมจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ส่งออกต้องเผชิญโดยเฉพาะในด้านเงินทุน จังหวัด Bac Lieu จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการผลิตและการส่งออก ซึ่งพยายามให้ความมั่นใจว่าผลผลิตกุ้ง เพียงพอส้าหรับการแปรรูปรวมถึงคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กุ้ง ธุรกิจการส่งออกกุ้งจ้าเป็นต้องกระตุ้นการส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดจีนท่ามกลางการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19

 

นอกจากนี้บริษัทในท้องถิ่นควรใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนามกับสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในปีนี้เพื่อส่งเสริมการส่งออกกุ้งไปยังตลาดอื่นๆ กรมอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัด Bac Lieu คาดการณ์การส่งออกกุ้งแช่แข็งไปยังออสเตรเลียและตลาดอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้น ในเวลาอันใกล้นี้ สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนามกล่าวว่า การน้าเข้ากุ้งของสหภาพยุโรปคิดเป็นร้อยละ 31 ของการน้าเข้ากุ้ง ทั้งหมดของโลก เมื่อข้อตกลงเขตการค้าเสรีมีผลบังคับใช้ท้าให้ผู้ส่งออกในท้องถิ่นมีโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการส่งออก เนื่องจากภาษีศุลกากร ที่ลดลง แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อตกลง FTA ผลิตภัณฑ์กุ้งของเวียดนามต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดภายใต้ข้อตกลงการค้า

 

(จาก Vietnam News / 9 มีนาคม 2563) Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น

 

 

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 

 

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์