หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
แนวทางลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอาเซียน จากวิกฤต COVID-19

13 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 72)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเสนอแนวทางลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอาเซียน จากวิกฤต COVID-19

(ถ้อยแถลงถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 / STRENGTHENING ASEAN’S ECONOMIC RESILIENCE IN RESPONSE TO THE OUTBREAK OF THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19))
สรุปได้ดังนี้ 

1. ยังคงเปิดตลาดอาเซียนเพื่อการค้าและการลงทุน
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือวิกฤต
3. สร้างความเชื่อมั่นอาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการค้าดิจิทัล เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ดำเนินการได้
5. เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและนอกภูมิภาค และการดำเนินตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025
6. ต่อยอดการอำนวยความสะดวกทางการค้าของเซียน เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
7. หลีกเลี่ยงการกักตุนสินค้าและการกระทำที่อาจก่อให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อหรือผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
8. จัดการกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี โดยเฉพาะอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทาน


เรียบเรียง ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

ที่มา https://asean.org/strengthening-aseans-economic-resilience-response-outbreak-coronavirus-disease-covid-19/


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์