หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กัมพูชา: มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผลกระทบจาก การระงับสิทธิ์ EBA การระบาด COVID-19

11 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 671)

รัฐบาลกัมพูชา โดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ( เสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋า) ที่ได้รับผลกระทบจากการ ระงับสิทธิ์ Everything But Arms (EBA) บางส่วน และการระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ( เสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋า) ที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรงจากการขาดแคลนวัตุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต หรือถูกระงับสิทธิ์EBA จะได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภาษีกำไร) เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปีทั้งนี้รัฐบาลจะประกาศวิธีพิจารณาและวิธีการ คำนวนที่ชัดเจนให้ทราบอีกครั้ง

2. ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในส่วนของโรงแรมและเกสเฮาท์ในจังหวัดเสียมราฐที่จด ทะเบียนถูกต้อง จะได้รับมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

2.1. ยกเว้นการชำระภาษีรายเดือนทุกประเภทของโรงแรมและเกสเฮาท์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง พฤษภาคม 2563

2.2. ยกเว้นการตรวจสอบบัญชี Comprehensive สำหรับปี 2563

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษียังคงต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานภาษีรายเดือน การบริการจัดการ VAT ในระบบออนไลน์รวมถึงรายงานและชำระภาษีรายได้ประจำปี 2019 ดังที่เคยดำเนินการเหมือนเช่นเดิม

3. ด้านอสังหาริมทรัพย์ รัฐบาลได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประทับตราสำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ที่ต้องการโอน กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ (สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท) ที่มีมูลค่า 70,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือน้อยกว่า จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมประทับตรา 4% หากที่อยู่อาศัยเป็นไปตาม เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

3.1. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า 70,000 เหรียญสหรัฐ หรือน้อยกว่าตามมูลค่าจริงในตลาดและตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาซื้อขาย ซึ่งลงวันที่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และ 31 มกราคม 2564

3.2. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการครอบครอง (สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท) จากบริษัทหรือ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังหรือกับสำนักงานจังหวัดอย่างถูกต้อง

3.3. บริษัทหรือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะต้องมีข้อตกลงการซื้อขายที่มีมูลค่าตามจริงในราคาตลาด และจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมสรรพากรอีกครั้ง เพื่อป้องกันบริษัทที่ฉวยโอกาสจากการ เอาเปรียบ โดยใช้วิธีการลดราคาขายที่
ต่ำกว่ามูลค่าในตลาดเพื่อให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

*** การยกเว้นภาษีสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและค่าธรรมเนียมประทับตราข้างต้น จะมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

4. ด้านสินค้าบริโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้า บริโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน ในประเภทดังต่อไปนี้:

• เนื้อสัตว์(เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศเท่านั้น ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า) ได้แก่ วัว ควาย แพะ แกะ สุกร ไก่และเป็ด รวมถึงเนื้อสัตว์ที่สด เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก หรือรมควัน

• ไข่ (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศเท่านั้น ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า) รวมถึง ไข่แปรรูป หรือ รมควัน

• ปลาน้ำจืดและปลาทะเลทุกชนิด รวมถึงกุ้ง ปูและหอยทุกชนิด ไม่ว่าจะสด แปรรูปหรือ รมควัน

• น้ำตาลทุกชนิด (ที่ไม่ใช่ลูกอม)

• เกลือทุกชนิด

• น้ำปลาและซีอิ๊วขาวทุกชนิด

ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โอกาส/ผลกระทบต่อธุรกิจไทย

1. จากมาตราการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภาษีกำไร) เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปีจะส่งผล ให้ลดต้นทุนในการผลิตลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอในกัมพูชาที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้

2. มาตราการการช่วยเหลือในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะส่งผลดีผู้ประกอบการโรงแรมของไทย ในจังหวัดเสียมราฐซึ่งมีอยู่หลายรายในขณะนี้ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันยอดการเข้าพักโรงแรมในจังหวัดเสียมราฐ ลดลงมากเหลือเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ซึ่งการออกมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว จะสามารถช่วยลดภาระของ ผู้ประกอบการไทยได้ในระดับหนึ่ง

3. สำหรับการยกเว้นภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าบริโภคที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ประจำวัน จะทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการอาหารที่ลงทุนอยู่ในกัมพูชามีต้นทุนการผลิตลดลง และส่งผลให้ประชาชนในประเทศสามารถซื้อสินค้าบริโภคในราคาที่ถูกลง ข้อคิดเห็นสำนักงานฯ การออกมาตรการฯ ต่างๆ ดังกล่าวของรัฐบาลกัมพูชา ในภาพรวมถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในเบื้องต้น เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดำเนิน ธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนในประเทศ ให้สามารถดำเนินธุรกิจและต่อไปได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้

 

อย่างไรก็ ตามสิ่งสำคัญที่สุดภาคเอกชนยังคงมีความกังวลอยู่ คือ มาตรการต่างๆ นั้น ในทางปฎิบัติจริงจะสามารถ ช่วยเหลือเยียวยาได้จริงตามนโยบายที่ภาครัฐประกาศไว้หรือไม่ โดยเฉพาะด้านการยกเว้นภาษีที่ยังคงต้องรอดู วิธีการพิจารณาและวิธีการคำนวนที่ชัดเจนที่ภาครัฐจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ มีนาคม 2563 **ที่มาข้อมูล: KPMG Cambodia


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์