หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปี 2562 เศรษฐกิจแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ขยายตัวร้อยละ 9.5

2 มีนาคม 2020

ในการประชุมสมัยสามัญสภาประชาชนแขวงสะหวันนะเขต ชุดที่ 1 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของแขวงสะหวันนะเขต สรุปได้ดังนี้

 

ในปี 2562 เศรษฐกิจแขวงสะหวันนะเขตขยายตัว ร้อยละ 9.5 คิดเป็นมูลค่า 18,994.10 พันล้านกีบ หรือ ประมาณ 63,313.66 ล้านบาท ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ 2,116 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี
โดยภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการขยายตัวมากที่สุดร้อยละ 14.85 และ 10.08 ตามลำดับ ภาคการเกษตรขยายตัวต่ำสุดที่ร้อยละ 2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

 

ในด้านการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศ ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีบริษัทเข้ามาลงทุนแล้ว 291 บริษัท คิดเป็นมูลค่ากว่า 9,294.19 พันล้านกีบ หรือ ประมาณ 30,980.63 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนภาครัฐ สามารถดำเนินการได้ 365 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 206.91 พันล้านกีบ หรือประมาณ 698.70 ล้านบาท

 

ในด้านการส่งออก แขวงฯ ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า 13,408.47 พันล้านกีบ หรือ ประมาณ 44,694.90 ล้านบาท ขณะที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมูลค่า 9,238.91 พันล้านกีบ หรือ ประมาณ 30,796.36 ล้านบาท ด้านการจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บรายได้ 1,378.42 พันล้านกีบ หรือ ประมาณ 4,594.73 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 91 ของแผน แบ่งเป็น การจัดเก็บรายได้ของส่วนกลาง 715.39 พันล้านกีบ และการจัดเก็บรายได้ของส่วนท้องถิ่น 663.03 พันล้านกีบ ในขณะที่ด้านรายจ่ายสามารถดำเนินการได้ 828.18 พันล้านกีบ หรือ ประมาณ 2,760.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.58 ของแผน


ด้านการผลิตเสบียงอาหาร สามารถผลิตข้าวได้ 749,620 ตัน คิดเป็นร้อยละ 73.68 และอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ปลาและไข่ สามารถผลิตได้ 90,636 ตัน

 

ที่มา – หนังสือพิมพ์สะหวันพัฒนา

ที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์