หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
จีนคู่ค้าใหญ่ที่สุดของยูเออี - ผลกระทบของโคโรนาไวรัสต่อเศรษฐกิจ

2 มีนาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 540)

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า สภาพทางธุรกิจของดูไบยูเออี กําลังย่ําแย่ลงเป็นครั้งแรก ภายหลังทศวรรษที่มีการเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจ นับจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรั สจากจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) ทางด้านการค้าและการท่องเที่ ยวเป็นอย่างมาก โดยเศรษฐกิจและการจ้ างงานจะลดลงและการสั่งสินค้ าใหม่ๆ ก็จะลดลง รวมทั้งสภาพการณ์ในการผลิตของยู เออีซึ่งมีเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ของ GCC รองจากซาอุดิอาระเบีย ได้เสื่อมลงในเดือน มกราคม 2020 ทั้งนี้ เป็นไปตาม ISH Markit ซึ่งเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจั ดซื้อของยูเออี โดยภาคธุรกิจที่ไม่ใช่น้ํามั นของยูเออีลดลงเหลือ 49.3 จุด ซึ่งข้ามเขตดัชนี 50 จุด ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่ติ ดลบ

 

นาย David Owen นักเศรษฐศาสตร์ของ ISH Markit กล่าวว่า จากการลดลงดังกล่าว เป็นผลจากความพยายามของธุรกิ จในยูเออีในการลดการจ้ างงานลงอย่างมากและรวดเร็วเพื่ อลดต้นทุน โดยคําสั่งซื้อใหม่ ๆ ในยูเออีได้ลดลงในเดือนมกราคม 2020 โดยนับเป็นการลดลงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 เดือน

 

นอกจากนี้ ผลิตภาพของสินค้าที่ผลิ ตออกมาในยูเออีก็ไม่ได้เติ บโตเลยเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี โดยราคาขายสินค้า มีราคาลดลงในรอบ 16 เดือน อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณบวก จากคําสั่งซื้อใหม่ ๆ จากต่างประเทศได้เติบโตขึ้นเป็ นเดือนที่ 3

 

สหพันธรัฐจากรัฐต่าง ๆ ทั้ง 7 รัฐของยูเออี นําโดยรัฐอาบูดาบีที่มีน้ำมั นมากที่สุด และรัฐดูไบซึ่งเป็นศูนย์กลางด้ านธุรกิจ การค้าและการท่องเที่ยว กําลังสูญเสียเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจและพบกับความท้ าทายจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในภูมิภาคฯที่มีความไม่มั่ นคงและอุปสงค์ภายในประเทศที่กํ าลังอ่อนแอ ซึ่งภาครัฐกําลังลุ้นกับการจั ดงาน Dubai Expo 2020 ในปลายปีนี้ที่จะทําให้เศรษฐกิ จเติบโตได้บ้างในปีนี้

 

สําหรับการระบาดของโคโรนาไวรั สในจีนซึ่งเป็นคู่ค่าที่ใหญ่ที่ สุดของยูเออี จะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ เศรษฐกิจของยูเออีดิ่งลงได้ด้ วยจํานวนประชาชนที่ตายและจํ านวนคนป่วยที่สูงขึ้นมาก จึงเศรษฐกิจจีนจะมีปัญหาและสิ่ งนี้จะทําให้จํานวนนักท่องเที่ ยวมาดูไบยูเออีลดลง รวมทั้งอุปสงค์น้ํามั นในตลาดโลกโดยเฉพาะจีนก็ลดลง ทั้งนี้ สายการบิน Emirates และ Etihad ได้ยกเลิกเที่ยวบินไปจีนลง ยกเว้นปักกิ่ง ขณะที่ดูไบซึ่งเป็นเครื่องจั กรในการ เติบโตของภาคที่ไม่ใช่น้ํามั นของยูเออีเศรษฐกิจของรัฐนี้ขึ้ นอยู่กับภาคขนส่ง (อากาศ/ท่าเรือ) โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดได้รั บผลกระทบจากโคโรนาไวรัสในจีน และจะยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่ อเนื่องจนกว่าปัญหาดังกล่ าวจะคลี่คลายลงในอนาคตที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์