หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ป้องกันเยาวชนจากข่าวลวง กรมประชาสัมพันธ์ สัมมนาเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันสื่อ”

26 กุมภาพันธ์ 2020 (จำนวนคนอ่าน 69)

(26 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานเปิดการสัมมนาเยาวชน "สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันสื่อ” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

โดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มูลนิธิฟรีดิช เนามัน ภาคีเครือข่ายและสถาบันการศึกษา จัดสัมมนาเยาวชน "สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันสื่อ” ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนจากมหาวิทยาลัย 10 แห่งทั่วประเทศได้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ รู้ถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น รู้จักช่องทางและวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ในการเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้ด้านการคิดเนื้อหาและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำสื่อที่ผลิตได้ไปเผยแพร่ต่อในช่องทางสื่อต่าง ๆ

นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวคู่มือสำหรับการศึกษาและฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์ เรื่อง "การเสนอข่าว ข่าวลวง และข้อมูลบิดเบือน” ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับยูเนสโก จัดแปลเป็นภาษาไทยเป็นที่แรกของประเทศในรูปแบบ E-Book เผยแพร่ทางเว็บไซต์ยูเนสโก เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ สามารถแยกแยะข่าวจริง ข่าวลวงได้ ให้ประชาชนรู้จักเลือกเสพสื่อที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์ ระมัดระวังในการใช้สื่อโซเชียล รู้จักฉุกคิด ยับยั้งการกระทำ และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นก่อนการโพสต์ข้อความ หรือส่งต่อข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน

ดังนั้น การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นมากในยุคดิจิทัลที่เยาวชนและประชาชนเสพข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์มากกว่าสื่ออื่น ๆ โดยการส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์รู้เท่าทันสื่อ มีความสามารถในการวิเคราะห์ การตีความเนื้อหา การประเมินค่า และเข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากผลกระทบในด้านลบจากสื่อได้เป็นอย่างดี

ในขณะเดียว รัฐบาลไทยมีช่องทางที่ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข่าวลวง และรับข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริงได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หรือ Anti Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากเฟสบุ๊คเพจข่าวจริงประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ หรือจากสื่อหลักอื่น ๆ เช่น ชัวร์ก่อนแชร์ ที่เน้นตรวจสอบข่าวที่มีผลกระทบต่อประชาชน จนถึงการเผยแพร่ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และในขณะนี้รัฐบาลโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำลังเร่งดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่ออย่างยั่งยืน ไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวลวงหรือเป็นผู้ปล่อยข่าวลวงเอง เพื่อให้เป็นพลเมืองยุคดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้มีการรับรองปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 โดยวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศและสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อในภูมิภาคอาเซียน

(2) ใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

(3) ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ให้กับพลเมืองอาเซียนเพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายข่าวลวง

(4) ส่งเสริมการศึกษาเรื่องความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลในระดับประเทศตามแนวคิด "ค่านิยมหลักของการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในอาเซียน”

(5) ส่งเสริมให้แต่ละประเทศมีการตรวจสอบและตอบสนองต่อปัญหาข่าวลวงทั้งการเฝ้าระวัง ติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

(6) สนับสนุนให้ภาคประชาชนสังคม หน่วยงานด้านโทรคมนาคม องค์กรด้านสื่อ และภาคเอกชนร่วมสร้างบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติในการยับยั้งข่างลวงตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิก

(7) แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการรับมือต่อความท้ายทายของข่าวลวง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์เฟสบุ๊ค พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้มากที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยมีผู้ใช้เฟสบุ๊คถึง 50 ล้านคน จากจำนวนประชากรกว่า 70 ล้านคน และร้อยละ 62 ของผู้ใช้งาน มีอายุระหว่าง 18 - 34 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่เสี่ยงต่อข่าวลวง ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการระบาดของข่าวลวง จนทำให้เฟสบุ๊คได้มีการลบบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างข่าวลวง

 

สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์