หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ทำไมอาเซียนถึงผลักดันการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า

14 มกราคม 2015

ทำไมอาเซียนถึงพยายามผลักดันการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (ROO accumulation) ในขณะที่ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ที่ทำกับประเทศต่างๆ เช่น อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย ไม่สามารถสะสมได้ ผู้ผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ประโยชน์อะไรจากกฎดังกล่าว

โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์หลักของการผลักดันให้มีการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบ/ทรัพยากรในภูมิภาคร่วมกัน และสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค (Regional Supply Chain)

เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้า ทั้งวัตถุดิบ ค่าแรงและสินค้าทุน ที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศสามารถนำมารวมในการคำนวณถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียนซึ่งมีเกณฑ์ทั่วไป คือ เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC) อย่างน้อยร้อยละ 40 ของราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ (Free on Board : F.O.B.)

ดังนั้น การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าจึงเป็นปัจจัย สำคัญที่ช่วยให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้มีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ตามเป้าหมายของการเป็น AEC

นอกจากนี้ ปัจจุบัน แม้ว่าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ ที่อาเซียนทำกับคู่เจรจายังไม่เปิดให้มีการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าข้ามความตกลงฯ ได้ แต่ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำเขตการค้าเสรีร่วมกับคู่เจรจาในลักษณะอาเซียน +3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) หรือ +6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) เพิ่มเติมจากที่อาเซียนทำกับคู่เจรจาในแต่ละประเทศ ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จก็จะทำให้สามารถสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าจากอาเซียนและคู่เจรจาต่างๆ ได้โดยไม่มี
ข้อจำกัดเรื่องการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในแต่ละความตกลง

โดยการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน +3 หรือ +6 นี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตได้กว้างกว่าจากเดิมที่เลือกใช้ได้แต่เพียงประเทศสมาชิกอาเซียนหรือประเทศคู่เจรจาประเทศใดประเทศหนึ่งในราคาที่แข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน และวางแผนหาทางใช้สิทธิประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
www.aseanthai.net

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์