หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
เตรียมความพร้อม ไทยเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 15

31 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 467)

(31 ม.ค.63 เวลา 10.00 น.) นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ประธานการประชุมการกำหนดประเด็นประชาสัมพันธ์อาเซียน ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (AMRI) ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสนเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 และการประชุมกับประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

ประเทศไทยได้รับมติจากที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (AMRI) ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสนเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 และการประชุมกับประเทศคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง การประชุมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (1) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสนเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 (2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสนเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3 (3) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสนเทศอาเซียน – ญี่ปุ่น (4) การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 และ (5) การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+3

การประชุมจะเป็นการหารือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนของอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบความร่วมมือด้านสื่อและสนเทศของประเทศไทย ได้เตรียมประเด็นและแนวคิดที่จะผลักดันในการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 เกี่ยวกับการจัดทำกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการให้บริการการรับชมโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยี Closed caption/Audio Description/Sign language ที่เข้าถึงทุกกลุ่มคน โดยเฉพาะผู้พิการ และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนอาเซียนกับศูนย์ AHA Centre ในอำนวยความสะดวกในการรายงานข่าวได้ในพื้นที่ที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินในอาเซียน

นอกจากนี้ ยังเตรียมผลักดันประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสื่อและสนเทศภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่ เรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน หรือ Culture of Prevention ผ่านการเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางของหน่วยงานด้านสื่อและสนเทศอาเซียน คือ การส่งเสริมค่านิยมสายกลางโดยปราศจากความรุนแรง

 

 

ส่วนอาเซียน สปต. กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์