หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนาม มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยว

24 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1689)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นครโฮจิมินห์และจังหวัดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 13 จังหวัดในเวียดนามร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างปี 2563-2568 ใน 6 ด้าน ได้แก่

1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว

2) ด้านการตลาด

3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR)

5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

6) การพัฒนาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยนาย Duong Thanh Trung ประธานคณะกรรมประชาชนจังหวัดบากเลียวเห็นศักยภาพว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแต่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวยังพัฒนาได้ไม่ดีพอ ความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมของนครโฮจิมินห์และพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นาย Doan Tan Buu รองประธานคณะกรรมการของจังหวัดด่งท้าปกล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคยังไม่น่าสนใจและไม่มีเอกลักษณ์ของตนเองการท่องเที่ยวยังคงมีความคล้ายคลึงกันในหลายพื้นที่จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้โดยเห็นว่าต้องมีการเร่งลงทุนในด้านสาธารณูปโภคการคมนาคมทั้งทางน้ำและทางบกเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับนครโฮจิมินห์และเมืองอื่น ๆ

นาย Nguyen Thanh Phong ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ชี้ว่า ในปี 2562 นครโฮจิมินห์มีบริษัทท่องเที่ยวเกือบ 1,500 แห่ง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนราว 8.5 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวในประเทศราว 32.7 ล้านคนหาก 2 ใน 3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในบริเวณนครโฮจิมินห์และต่อไปยังลุ่มแม่น้ำโขงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในบริเวณนี้ได้มาก

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของนครโฮจิมินห์และบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิง MICE การซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร ความบันเทิง และวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นชาวใต้อย่างชัดเจน รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นแต่ยังขาดการบูรณาการความร่วมมือกันจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิภาคนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นาย Nguyen Thien Nhanเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า นครโฮจิมินห์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดได้เพียงลำพังเพราะมีเพียงศูนย์การค้าและศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ/การประชุมเท่านั้น ไม่มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและด้านวัฒนธรรมจึงเรียกร้องให้จังหวัดในภูมิภาคควรร่วมมือกัน 

จึงพัฒนาและกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผลักดันธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดบริษัทรายใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาครวมถึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพักอาศัยในเวียดนามนานขึ้นด้วยอนึ่ง ในปี 2562 ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีนักท่องเที่ยวมาเยือนราว 47 ล้านคน จำนวนนักท่องเที่ยวที่ค้างแรมราว 13.5 ล้านคน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 30 ล้านล้านด่ง (เกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์