หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน

22 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 235)

การประชุมดังกล่าวฯ มีสาระสำคัญ คือ ในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 133 ล้านคน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2561 และเป็นนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 36.7 จำนวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ปี 2562 มีจำนวน 244.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.8 จากปี 2561

กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP) 2559-2568 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 47 กิจกรรม จาก 73 กิจกรรม หรือคิดเป็นร้อยละ  64.4 ของแผน ATSP และจะมีการทบทวนแผนฯ ระยะกลาง ในเดือนกันยายน 2563 ที่เมืองโบโฮล ประเทศฟิลิปปินส์ จะมีการทบทวนแผนกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวอาเซียน (ATMS) 2017-2020 เพื่อให้ครอบคลุมห้าปีถัดไป (2021-2025) และให้สอดคล้องกับ ATSP 2016-2025 ในการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งต่อไป

 มีการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่การท่องเที่ยวอาเซียนใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 Digital Tourism จะเป็นวาระสำคัญของอาเซียน ในปี 2563 ที่จะดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรม และจัดทำปฏิญญาการพัฒนาการท่องเที่ยว Digital Tourism

ซึ่งจะให้การรับรองในการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 37 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในปลายปี 2563 รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนจะให้การรับรองพิธีสารที่ได้มีการแก้ไข MRA-TP โดยการแจ้งเวียน  (ad-referendum) รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนให้การรับแผนปฏิบัติงาน เรื่อง the ASEAN Gender and Development Work Plan 2020-2030 และสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนอาเซียนทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเสาสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและความรู้ที่ดีที่สุด รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ให้การรับรองแผนงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอาเซียนบวกสาม และเห็นชอบให้จัดทำเอกสารแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสามที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (ATSP 2016-2025) UNWTO PATA ต่างให้ความสำคัญกับ SDGs เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเทรนด์ (Trend)  การท่องเที่ยวในโลกปัจจุบัน อาทิ Single Travel Family Travel และการให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยว Generation ใหม่ๆ

 

ที่มา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์