หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เมืองญาจาง เวียดนาม

22 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 185)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเวียดนามได้ประกาศแนวคิดหลัก (theme) ของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ คือ "Cohesive and Responsive”

ในการนี้ เวียดนามจะให้ความสำคัญต่อการผลักดันการทบทวนกึ่งวาระ (mid-term review) ของแผนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Vision 2025) และการสร้างความเข้มแข็งของกรอบการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF)

ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียน การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในสถาปัตยกรรมภูมิภาค
ทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องพัฒนาการในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ในการเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนข้อริเริ่มจากการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ(Complementarities Initiatives) ซึ่งไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

รวมทั้ง ไทยจะแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) นอกจากนี้ ไทยจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนผลักดันให้มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

 

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์