หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ภาคใต้ศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน

20 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 217)

(20 ม.ค. 2563) เวลา 10.00 น. ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมพบปะประชาชนในท้องถิ่นกว่า 2,000 คน
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า มาวันนี้ได้มอบให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มาติดตามความก้าวหน้าการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาให้พี่น้อง ถือว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เราคือคนไทยเหมือนกัน

 

รัฐบาลนี้เข้ามาคลี่คลายสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ และเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนราชการ ซึ่งก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งข้าราชการก็ต้องช่วยกันสื่อสารไปยังประชาชนด้วย
 
นายกรัฐมนตรียังดีใจที่ได้รับรายงานว่า การแก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์ดีขึ้น มีการขึ้นทะเบียนเรือตามกฎระเบียบ รัฐบาลนี้ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งการศึกษา รายได้ และการสาธารณสุข ดีขึ้น โดยรัฐบาลให้ความสำคัญดูแลทั้งเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง ปัญหาที่ดิน ยางพารา ส่งเสริมอาชีพ ดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่ที่ทำกิน

 

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ผลักดันการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งทุกคนต้องช่วยกันสร้างจุดเด่นที่หลากหลาย ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า สร้างเอกลักษณ์สินค้าและบริการ  รวมทั้งการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยมีช่องทาง thaitrade.com  เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ  Start Up สู่ E – Commerce การพัฒนาทักษะการค้าบนโลกออนไลน์
 
สำหรับประชาชนในส่วนอื่นรัฐบาลก็เข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งโครงการบ้านเช่า  รวมทั้งการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ซึ่งภารกิจในช่วงบ่ายวันนี้ จะไปเยี่ยมนักเรียนมัธยมที่มาเข้าร่วมติววิชาต่าง ๆ ตามโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ความร่วมมือจากสถานศึกษา ครูผู้สอนในส่วนกลาง และติวเตอร์ภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง เดินทางมาช่วยสอนเสริมในรายวิชาที่จำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ควบคู่กับการแนะแนวทางการศึกษา และพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแผนการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็น "ศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ผลักดันการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 อำเภอสุไหงโก-ลก ยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น "เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”
 
สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบก็มีจำนวนสถิติลดลง ส่วนสำคัญคือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการเห็นผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะภาคใต้ของเราทั้งศักยภาพทางกายภาพและความพร้อมของพื้นที่ ยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไน ซึ่งมีอัตลักษณ์ร่วมกัน คือการมีพี่น้องเชื้อสายจีน มีพี่น้องมุสลิมร่วมอาศัยอยู่จำนวนกว่า 300 ล้านคน อยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งรวมกันสร้างความเข้มแข็งในสังคม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน สส. ในพื้นที่ ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะช่วยเกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP ของดีเมืองนราธิวาส ที่นำมาแสดง ทั้งผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ น้ำพริก รวมทั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ที่มาให้บริการตัดผมและเสริมสวยแก่พี่น้องประชาชนด้วย

 

 

ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์