หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทยส่งออกสินค้าไก่อันดับ 3 ของโลกปี 62 โต 8 %

13 มกราคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1299)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กางตัวเลขส่งออกสินค้าไก่ พบเอฟทีเอมีส่วนดันให้ไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าไก่อันดับ 3 ของโลก มูลค่าส่งออก 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ของปี 2562 โตร้อยละ 8 ตลาดจีนขยายตัวมากสุดร้อยละ 290 กรมฯ พร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาเอฟทีเอกรอบต่างๆ ต่อเนื่อง 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) ของปี 2562 พบว่าเอฟทีเอเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไก่ของไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยสามารถส่งออกสินค้าไก่สู่ตลาดโลกมูลค่า 3,116 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 ร้อยละ 8.2 โดยเป็นการส่งออกไปยังประเทศคู่เอฟทีเอ 2,237 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของการส่งออกสินค้าไก่ของไทยทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ9

ตลาดส่งออกสำคัญที่ขยายตัว อาทิ 

1.จีน ขยายตัวร้อยละ 290 มูลค่าส่งออก 190 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2.เกาหลีใต้ ขยายตัวร้อยละ 41 มูลค่าส่งออก 147 ล้านเหรียญสหรัฐ 

3.ฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 5 มูลค่าส่งออก 59 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 

4.ญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 3 มีมูลค่าส่งออก 1,636 ล้านเหรียญสหรัฐ

มีไก่แปรรูป และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เป็นสินค้าส่งออกดาวเด่น ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกไก่แปรรูปอันดับ 1 ของโลกมากว่า 15 ปี และในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 ไทยส่งออกไก่แปรรูป 2,392 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ถึงร้อยละ 7

นางอรมน เสริมว่า ปัจจัยที่ทำให้สินค้าไก่ของไทยเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปที่ทันสมัย ระบบฟาร์มมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมป้องกันการแพร่กระจายโรคระบาดได้ดี รวมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้

ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีโรคอหิวาห์หมูระบาดในต่างประเทศ (จีน เวียดนาม) ทำให้ประเทศผู้บริโภคในต่างประเทศหันมานำเข้าและบริโภคสินค้าไก่ของไทยแทน

นอกจากนี้ ความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สินค้าไก่ของไทยในประเทศคู่ค้า ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไก่ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ มีประเทศคู่เอฟทีเอที่ได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไก่ทุกรายการของไทยแล้ว 12 ประเทศ ได้แก่

1.จีน

2.ออสเตรเลีย

3.นิวซีแลนด์

4.สิงคโปร์

5.มาเลเซีย

6.อินโดนีเซีย

7.เมียนมา

8.บรูไน

9.ฟิลิปปินส์

10.กัมพูชา

11.สปป.ลาว

12.ฮ่องกง

ส่วนอีก 6 ประเทศที่เหลือ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ชิลี เปรู และเวียดนาม ได้ลดเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไก่บางส่วน และคงการเก็บภาษีนำเข้าในบางรายการสินค้า

สำหรับสหภาพยุโรป แม้ปัจจุบันยังไม่มีเอฟทีเอกับไทย แต่สหภาพยุโรปได้จัดสรรปริมาณโควตานำเข้าสินค้าไก่ให้ไทยเป็นกรณีพิเศษ ทำให้สินค้าไก่ของไทยที่ส่งไปสหภาพยุโรปภายใต้โควต้าจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเดินหน้าผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดสินค้าไก่ให้ไทยเพิ่มเติมผ่านการทบทวนเอฟทีเอที่มีอยู่ในปัจจุบัน หาข้อสรุปเอฟทีเอที่อยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงการเปิดเจรจาเอฟทีเอใหม่ๆ อาทิ สหราชอาณาจักร สมาคมการค้าเสรียุโรป (เอฟต้า) รวมถึงสหภาพยุโรปที่เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกสินค้าไก่ที่สำคัญของไทย

หากดูเป็นรายตลาดพบว่า จากปีที่ความตกลงเอฟทีเอแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับจนถึงปี 2561 มูลค่าการส่งออกสินค้าไก่ของไทยไปประเทศคู่เอฟทีเอขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด เช่น ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 403 อาเซียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3,064  จีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10,417 และเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 524 เป็นต้น สอดคล้องกับสถิติปี 2561 ที่สินค้าไก่เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยขอใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอในการส่งออกมากเป็นอันดับต้น

 

 

ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์