หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ไทยร่วมพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

4 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 258)

(3ธ.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างคำมั่นและให้คณะผู้แทนไทยร่วมประกาศคำมั่นดังกล่าวในที่ประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 
                    
สาระสำคัญ
                    1. การดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรับรองวุฒิการศึกษาและเอกสารทางการศึกษาของเด็กผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

                    2. การให้โอกาสการทำงานสำหรับผู้ที่เดินทางกลับไปแล้วตามกฎระเบียบของไทยและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับเมียนมา

                    3. การพัฒนาความร่วมมือในกระบวนการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

                    4. แนวทางการใช้การพัฒนาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมพื้นที่รองรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและชุมชนท้องถิ่น

                    5. การเสริมสร้างความสามารถและทักษะที่จำเป็นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบคัดกรองเพื่อคัดแยกผู้ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศออกจากผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติ

                    6. การนำมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    7. การจัดให้เด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพที่เหมาะสม

                    8. การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการทางอาญาโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้โครงการ "ยุติธรรมใส่ใจ”

                    โดยเป็นการประชุมครั้งแรกที่ประเทศต่างๆแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยตามหลักการการแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบผ่านการประกาศคำมั่น การร่วมประกาศคำมั่นของไทยจึงจะเป็นโอกาสแสดงบทบาทสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเจรจาและการรับรอง GCR  ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการนำ GCR ไปปฏิบัติ นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญเช่น การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน การมีระบบคัดกรอบผู้ลี้ภัย การใช้มาตรการแทนการกักตัวเด็กในห้องกัก และส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

โดยคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมเวทีผู้ลี้ภัยโลก ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทย
 

www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์