หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) ครั้งที่ 16

2 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 620)

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ Ms. Vu Viet Trang  รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) ครั้งที่ 16 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์และผู้บริหารจาก VNA เข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินความร่วมมือกันต่อไปในโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้สื่อข่าว  การแลกเปลี่ยนข่าว คลิปข่าว รายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ การฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน และเน้นการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการทำข่าวและรายการเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย หลากหลายมิติ เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ของทั้งสองประเทศ 

การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวเวียดนาม (Vietnam News Agency : VNA) ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2546 ณ กรุงฮานอย ฝ่ายไทย คืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเวียดนามคือผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวเวียดนามเป็นผู้ลงนาม โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) (Joint Technical Committee Meeting-JTC) เป็นประจำทุกปี ทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามความร่วมมือ พิจารณาแนวทางและปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลควบคู่ไปทั้งสื่อหลักและโซเชียลมีเดีย การประชุมดังกล่าวจัดมาแล้ว 15 ครั้ง ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 16            

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในหลากหลายด้าน ในส่วนภาคประชาชนจะเกิดความรู้ความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในแง่สังคม วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ในภาคบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ การไปเยือนกันทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการร่วมมือกันในโครงการ กิจกรรมต่างๆ สร้างให้เกิดความใกล้ชิด เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไทยได้รับคือการมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและภาพลักษณ์ของประเทศเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

โอกาสนี้ นางพิชญา รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวเวียดนามในการเผยแพร่ข่าวสารและรายการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสัมพันธภาพระหว่างสองหน่วยงาน

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันคณะผู้บริหารสำนักข่าวเวียดนาม (Vietnam News Agency) ได้เยี่ยมชมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของรัฐบาลไทย ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาข่าวปลอมของรัฐบาลไทย

                                                                                   

 

 

ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์