หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สมัยที่ 8

2 ธันวาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 549)

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Forum on Business and Human Rights) สมัยที่ ๘

เมื่อ 25 พ.ย. 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์    สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Forum on Business and Human Rights) สมัยที่ 8

โดยในในช่วงเช้า ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เป็นผู้อภิปรายในเวที "Stepping-up Government Leadership : from commitments to action” (บทบาทผู้นำของรัฐบาล : จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ) โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของประเทศไทยในการผลักดันประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน บทบาทและความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศ ข้อท้าทายในการดำเนินการ พร้อมทั้งได้ยืนยันนโยบายและความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมบทบาทประเทศไทยในฐานะผู้นำในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างมาก โดยเฉพาะการประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเทศแรกในเอเชีย และขอให้ประเทศไทยรักษาบทบาทผู้นำไว้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคต่อไป

ในช่วงบ่าย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมเป็นผู้อภิปรายในเวที "National Action Plans : From Paper to Practice-lesson learned, challenges,innovation”(แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : จากเอกสารสู่การปฏิบัติ-บทเรียน ข้อท้าทายและนวัตกรรม) โดยกล่าวถึงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ข้อท้าทาย และแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งที่ประชุมได้ชื่นชมการดำเนินงานและบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้นำของภูมิภาค และได้เสนอให้รัฐบาลสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ่อย่างต่อเนื่อง จัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นรูปธรรม และเสริมสร้างโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ

นอกจากนั้น ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้หารือร่วมกับคณะผู้แทนจากสมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนจากองค์กร Shift Professor Dr. Surya Deva สมาชิกคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการในงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย แผนกิจกรรมและความร่วมมือที่จะดำเนินงานร่วมกันในอนาตต

จากนั้นในช่วงค่ำ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ทั้งนี้ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Forum on Business and Human Rights) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการ และข้อท้าทายในการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และนำไปพัฒนาการดำเนินงานภายในประเทศต่อไป

ที่มา www.thaigov.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์