หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2559 ถึง 2561

29 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 377)

(25 พ.ย. 2562 เวลา 19.15 น.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2559 ถึง 2561 จำนวน 25 คน

งานรางวัลซีไรต์ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินการโดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่วรรณกรรมดีเด่นของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย สู่เวทีโลก 

วรรณกรรมหรืองานเขียน มีหลากหลายสาขา อาทิ กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บทละครเวที คติชนวิทยา รวมถึงงานเขียนด้านสารคดีและงานเขียนทางด้านศาสนา โดยวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลฯ เป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง 

สำหรับ นักเขียนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2559 คือ นายพลัง เพียงพิรุฬห์ สาขากวีนิพนธ์ เรื่อง "นครคนนอก" ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2560 คือ นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท สาขารวมเรื่องสั้น "สิงโตนอกคอก" และที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2561 คือ นางวีรพร นิติประภา สาขานวนิยาย เรื่อง "พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ"

 

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์