หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผช.ปลัด ก.แรงงาน ร่วมกิจกรรมคู่ขนานของเวทีเสวนาสหภาพยุโรป-อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

28 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 626)

นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานของเวทีเสวนาสหภาพยุโรป-อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว (ACMW) ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ คือ 1.การหารือระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน และภาคประชาสังคมโดยมีสาระสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และการยื่นข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมต่อสหภาพยุโรป-อาเซียน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับการขจัดการใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBTI และแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมบทบาทร่วมของภาคการศึกษาในการสนับสนุนสถานศึกษาที่ปลอดภัยปราศจากการใช้ความรุนแรง การส่งเสริมความโปร่งใสของกลไกการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 2.การประชุมหารือกับคณะทำงานสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีสาระสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาการการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 3.การศึกษาดูงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเกี่ยวกับเหยื่อการค้ามนุษย์ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ป้องกัน คุ้มครองและส่งต่อเหยื่อการค้ามนุษย์ 4.เวทีเสนาว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้างพลังสตรีมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สาระสำคัญประกอบด้วยการหารือความร่วมมือของสหภาพยุโรป-อาเซียนในการส่งเสริมสิทธิสตรี โดยเชื่อมโยงมิติการพัฒนา-การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการขจัดความรุนแรงให้เป็นกลไกสำคัญในการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้นางพัฒนาฯ ยังได้มีโอกาสพบกับ Mr.Eamon Gilmore ผู้แทนพิเศษสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปด้านสิทธิมนุษยชนโดยได้หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและ ACMW ด้วย

ที่มา: กระทรวงแรงงาน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์