หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13

28 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 323)

(26 พ.ย.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ ดังนี้
ให้การสนับสนุนและร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้
1) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ  ครั้งที่ 13

2) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการเพิ่มขึ้นของพวกนิยมความรุนแรงและแนวคิดหัวรุนแรง พ.ศ. 2562 – 2568

3) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 10 กับประเทศคู่เจรจา จำนวน 3 ประเทศ [สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)]

4) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 7 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

5) ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ พ.ศ. 2562 – 2566

6) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ  ครั้งที่ 5 กับญี่ปุ่น

7) ร่างแถลงการณ์จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 1 กับสาธารณรัฐเกาหลี

                   2. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง [13th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) and its related meeting] เป็นผู้ร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว (ตามข้อ 1)

                   3. ให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของร่างเอกสารผลลัพธ์จากการประชุม (ตามข้อ 1) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการรับรองได้ (หากมีความจำเป็น) โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง


                  
สาระสำคัญ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 9 ประเทศ พร้อมผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา จำนวน 3 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)

โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการกล่าวถ้อยแถลงโดยประเทศสมาชิกอาเซียน (รวมทั้งไทยด้วย) และจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว จำนวน 7 ฉบับ (ตามข้อ 1) ซึ่งได้แจ้งเวียนร่างเอกสารผลลัพธ์ฉบับล่าสุด (สถานะวันที่ 26 ตุลาคม 2562) ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยร่างเอกสาร จำนวน 7 ฉบับสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
                             1) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ  ครั้งที่ 13 เป็นการส่งเสริมแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งแนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคในการบริหารจัดการชายแดน

                             2) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการเพิ่มขึ้นของพวกนิยมความรุนแรงและแนวคิดหัวรุนแรง พ.ศ. 2562 – 2568 เป็นการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการต่อต้านการเพิ่มขึ้นของพวกนิยมความรุนแรงและแนวคิดหัวแรง ประกอบด้วย

1) การป้องกันลัทธินิยมความรุนแรงและกลุ่มคนหัวรุนแรง การต่อต้านลัทธินิยม

2) ความรุนแรงและส่งเสริมการลดแนวคิดหัวรุนแรง

3) การบังคับใช้กฎหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านลัทธินิยมความรุนแรงและกลุ่มคนหัวรุนแรง

4) ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือในภูมิภาค

                           3) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

อาชญากรรมข้ามชาติ  ครั้งที่ 10 กับประเทศคู่เจรจา จำนวน 3 ประเทศ [สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)] เป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ          
                             4) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 7 กับสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงกล่าวถึงอาชญากรรมรูปแบบใหม่

                             5) ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ พ.ศ. 2562 – 2566 เป็นการกำหนดกรอบแนวทางในการต่อต้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการฝึกอบรม ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย

                             6) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 5 กับญี่ปุ่น เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับการก่อการร้ายเพื่อป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ

                             7) ร่างแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 1 กับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเกาหลีใต้ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

ที่มา www.thaigov.go.th   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์