หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประชุมอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

25 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 373)

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการประชุมอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 31 (The thirty-first session of the asia and pacific plant protection commission : APPPC) ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุม APPPC ครั้งนี้ เป็นเวทีสำหรับรายงานสถานการณ์ด้านกักกันพืช การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการบริหารจัดการวัตถุอันตราย ซึ่งประเด็นสำคัญของไทยในปีนี้คือ การเสนอเรื่องวิธีการ สุขอนามัยพืชในการรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการใช้วิธีแช่น้ำร้อนเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ในมะม่วง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของประเทศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้จะมีการพิจารณารับรองร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านมาตรการสุขอนามัยพืชระดับภูมิภาค RSPM (Regional Standards for Phytosanitary Measures) 

รวม 3 เรื่องคือ มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผลมะม่วงสดระหว่างประเทศ เสนอโดยประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณา เงื่อนไขการนำเข้า-ส่งออกผลมะม่วงสดของประเทศสมาชิก และอีก 2 เรื่องที่เสนอโดยประเทศไทย จะมีการนำเสนอวิธีการอนามัยพืชในการรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการใช้วิธีแช่น้ำร้อนเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลมะม่วง

การประชุมคณะกรรมาธิการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 31 จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย หากสามารถผลักดันให้ร่างมาตรฐานทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมนโยบาย seed hub ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม และการเพิ่มวิธีกำจัดแมลงวันผลไม้ในมะม่วงที่มีต้นทุนต่ำกว่าวิธีอบไอน้ำและฉายรังสีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกมะม่วงของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมและเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์