หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียน กับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมระดับโลก

22 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1049)

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 วิทยาลัยธุรกิจ SC Johnson College of Business, Cornell, วิทยาลัยธุรกิจ INSEAD และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้เผยแพร่อันดับดัชนีนวัตกรรมโลก 2562 (Global Innovation Index 2019) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก 129 ประเทศทั่วโลก และมีประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 8 ประเทศ ดังนี้
1. สิงคโปร์ อันดับที่ 8 ของโลก (58.37 คะแนน)
2. มาเลเซีย อันดับที่ 35 ของโลก (42.68 คะแนน)

3. เวียดนาม อันดับที่ 42 ของโลก (38.84 คะแนน)

4. ไทย อันดับที่ 43 ของโลก (38.63 คะแนน)

5. ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 54 ของโลก (36.18 คะแนน)

6. บรูไน อันดับที่ 71 ของโลก (32.35 คะแนน)

7. อินโดนีเซีย อันดับที่ 85 ของโลก (29.72 คะแนน)

8. กัมพูชา อันดับที่ 98 ของโลก (26.59 คะแนน)

คะแนนนวัตกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดอยู่กลุ่มประเทศที่สามารถพัฒนานวัตกรรมได้ตามความคาดหมาย จนถึงเกินความคาดหมาย ทั้งนี้ ประเทศที่ได้คะแนนดัชนีนวัตกรรมโลกอันดับที่ 1 คือ สวิตเซอร์แลนด์ (67.24 คะแนน) และอันดับที่ 129 คือ เยเมน (14.49 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินมีจำนวน 80 ข้อ โดยแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 1. การจดสิทธิบัตรที่มีที่มาจากภายในประเทศ 2. บทความทางวิชาการและงานเทคนิก 3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 4. เครื่องหมายการค้าที่มีที่มาจากภายในประเทศ 5. การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ 6. จำนวนผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 7. จำนวนลูกจ้างหญิงที่มีการศึกษาระดับสูง 8. การลงทุนด้านการศึกษา 9. การสะสมทุนเบื้องต้น 10. การจ้างงานที่ต้องการทักษะและความรู้สูง 11. การร่วมทุนทำธุรกิจ 12. การนำเข้าอุปกรณ์/สินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง 13. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ


ที่มา : https://www.globalinnovationindex.org/Home
เรียบเรียงและอินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์