หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ ครั้งที่ 3

21 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 672)

(19พ.ย.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1) ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหุ้นส่วน

2) ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ

                   สาระสำคัญของร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรองและออกระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 สรุปได้ดังนี้
                   1. ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหุ้นส่วน เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาและเสนอวิสัยทัศน์ร่วมของความสัมพันธ์อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในอีก 30 ปีข้างหน้าเกี่ยวกับ

1) การพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต 2) การส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค

3) การเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

4) การเสริมสร้างความเชื่อมโยง

5) การส่งเสริมความยั่งยืนและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

6) การเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม
                    2. ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ เพื่อเป็นเอกสารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการประชุมฯ ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

                   โดยที่การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562  ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1
                   (19พ.ย.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮัน

                   สาระสำคัญของเรื่อง
                   ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ให้ความสำคัญกับประเด็น ดังนี้

                   -ทบทวนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี และติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินการตามปฏิญญาแม่น้ำฮันเพื่อสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี และแผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี

                   -ทิศทางความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต และปรับสาขาความร่วมมือให้สอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy) ของสาธารณรัฐเกาหลีและกระแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค บน 3 เสาหลักใหม่ ประกอบด้วย ประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง และสันติภาพ และมีความร่วมมือใน 7 สาขาใหม่ ได้แก่

1) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3) การพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม

4) โครงสร้างพื้นฐาน

5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6) สิ่งแวดล้อม

7) ความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่


                   -ย้ำเจตนารมณ์ที่ให้ความสำคัญกับ

1) การขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านความร่วมมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน

2) ความเจริญรุ่งเรืองจากการแบ่งปันประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและการพัฒนาชนบท การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs

3) การสร้างสันติภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคผ่านความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการป่าไม้และโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อจัดการกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ และการกำจัดทุ่นระเบิด โดยใช้กลไกของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขงอื่น ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือ ACMECS


                     ทั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสาร ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

 


ข้อมูล www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์