หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-เกาหลีใต้ ร่างบันทึกความเข้าใจส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน EEC

21 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 476)

(19พ.ย.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (สกพอ.) 

                   สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
                   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง KOTRA และ สกพอ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

                   1. การสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง สกพอ. กับ KOTRA เพื่อส่งเสริมการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างกัน พร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย ตลอดจนให้การสนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด

                   2. การส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา

                   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 และทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง สกพอ. กับ KOTRA ในโอกาสการพบหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์