หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

19 พฤศจิกายน 2019

แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา
ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน

**********************************

พวกเรารัฐมนตรีกลาโหมแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๖ ใน ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ยืนยันความรับผิดชอบในการรักษาความสงบสุข สันติภาพ ความ มั่นคง และความมีเสถียรภาพของภูมิภาค โดยการเคารพกฎหมาย ระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งการตอบสนองต่อประเด็นความมั่นคง และบริบทของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ได้รับผล ประโยชน์ร่วมกันและความมีไมตรีจิตอันดีต่อกัน

เน้นย้ำความสำคัญของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ในการเป็นองค์ประกอบสำคัญของความตกลงด้านความมั่นคงของ ภูมิภาค ซึ่งมีลักษณะเปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความไว้เนื้อเชื่อ ใจร่วมกัน รวมทั้งเป็นความร่วมมือด้านความมั่งคงและการป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เพื่อเผชิญหน้ากับภัย คุกคามรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค และในขณะเดียวกันเป็นการ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียน และความเป็นเอกภาพของอาเซียน

เน้นย้ำความรับผิดชอบในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ ตามที่ระบุในแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม ประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงปฏิบัติที่ได้ แถลงการณ์เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ยกย่องและยินดีในความคืบหน้าของความร่วมมือเชิงปฏิบัติ ของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรี กลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ได้แก่ การช่วย เหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ความมั่นคงทางทะเล ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน การต่อต้านการก่อการร้าย เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการ รักษาสันติภาพในกรอบอาเซียน การปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อ มนุษยธรรม และความมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งการหารือและการฝึกต่าง ๆ ของคณะทำงานผู้ เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา นำมาซึ่งการเสริมสร้างขีดความ สามารถและการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศคู่เจรจา ในการเผชิญ หน้ากับความท้ายทายด้านความมั่นคง เพื่อการรักษาผลประโยชน์ร่วม กันของภูมิภาค

ยินดีต้อนรับพัฒนาการของความคิดริเริ่มใหม่ๆ ภายใต้กรอบ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในเชิง ปฏิบัติร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันและตอบ สนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค พวกเราตระหนัก ถึงการยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม ความปลอดภัยและกลไกการปฏิบัติของผู้เชี่ยวชาญทางทหาร อีกทั้ง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางอาวุธ ผ่านการสนับสนุนการจัดตั้งกลไกการ ทำงาน การจัดทำสนธิสัญญา และการประชุมต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกทางทะเลระหว่างอาเซียน - จีน ที่จัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๑ และการฝึกทางทะเลระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ ที่กำลังจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๒ นี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุน ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านความ มั่นคงของภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและความไว้เนื้อเชื่อใจ ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

ตระหนักถึงภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วและแพร่ขยายความรุนแรงในวงกว้าง การเพิ่มจำนวนและ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามด้านความ มั่นคงรูปแบบใหม่ นำมาซึ่งความซับซ้อนและไม่สามารถคาดเดาได้ ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือให้ประเทศในภูมิภาคให้การสนับสนุนความร่วม มือเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนในการป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ในโอกาสนี้ พวกเราขอให้คำมั่นในการรักษาความสันติภาพ และความมีเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านความ มั่นคงและการทหารด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ โดยยึดมั่นตาม กฎระเบียบสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยกฎหมายทะเล และการรักษาและเคารพเสรีภาพทางการเดินเรือและ การบิน รวมถึงการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน เพื่อตอบสนองต่อ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่าง ๆ ในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและ อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ใน กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ คู่เจรจา รวมถึงกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน การเคารพในสิทธิเสรีภาพและความไว้ เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน

************************
     

Topic
Download
เอกสาร แถลงการณ์ร่วม รมต.กห.อาเซียนและประเทศคู่เจรจา
Joint Statement by ADMM-Plus Miniters

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์