หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประมง IUU อาเซียนอยู่ระดับไหนของโลก?

14 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1249)

เมื่อเดือน ม.ค. 2562 หน่วยงาน Poseidon Aquatic Resource Management และ Global Initiative Against Transnational Organized Crime ได้จัดทำรายงานการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (The Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Index) ซึ่งรวบรวมข้อมูลการทำประมง IUU จากประเทศที่มีภูมิประเทศติดทะเล จำนวน 152 ประเทศ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ดังนี้
1. กัมพูชา (อันดับ 3 ของโลก / 3.23 คะแนน)
2. เวียดนาม (อันดับ 5 ของโลก / 3.16 คะแนน)

3. เมียนมา (อันดับ 11 ของโลก / 2.73 คะแนน)

4. ฟิลิปปินส์ (อันดับ 13 ของโลก / 2.71 คะแนน)

5. อินโดนีเซีย (อันดับ 15 ของโลก / 2.70 คะแนน)

6. มาเลเซีย (อันดับ 32 ของโลก / 2.52 คะแนน)

7. สิงคโปร์ (อันดับ 41 ของโลก / 2.46 คะแนน)

8. ไทย (อันดับ 55 ของโลก / 2.33 คะแนน)

9. บรูไน (อันดับ 85 ของโลก / 2.22 คะแนน)

ระดับคะแนน IUU มีตั้งแต่ 1 คะแนน หรือ มีการทำประมง IUU น้อยที่สุด จนถึง 5 คะแนน หรือ มีการทำประมง IUU มากที่สุด โดยคะแนนข้างต้นสรุปมาจากตัวชี้วัดต่าง ๆ จำนวน 40 ข้อ ซึ่งแบ่งได้เป็นกลุ่มง่าย ๆ ดังนี้
1. การจัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) หรือพื้นที่ทะเลภายในขอบเขต 200 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง

2. การจัดการเรือประมง

3. การจัดการท่าเรือ

4. ความเสี่ยงในการเกิดการทำประมง IUU

5. การเกิดการทำประมง IUU

6. ความพยายามในการลดการทำประมง IUU

ทั้งนี้ รายงาน IUU ข้างต้นไม่ปรากฏข้อมูลของ สปป. ลาว เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเล


เรียบเรียงและอินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

ข้อมูลจาก The Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Index, ม.ค. 2562 http://iuufishingindex.net/include/IUU-Report.pdf

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์