หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน–สหประชาชาติ ครั้งที่ 10

13 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1459)

อาเซียน-สหประชาชาติ สนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง

-สนับสนุนระบอบพหุภาคี

-การยึดหลักนิติธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ

-การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ

-รับทราบความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงสองปีที่ผ่านมา

-มีเจตนารมณ์ที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหประชาติอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น  

-รับทราบถึงความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Community Vision 2025) กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ (UN 2030 Agenda for Sustainable Development)  

-พิจารณาผลงานจากแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2016 – 2020

อาเซียน-สหประชาชาติ ด้านการเมืองและความมั่นคง มีอะไรบ้าง

-กระชับความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดนิยมรุนแรง

-ความร่วมมือเพื่อบริหารการจัดการชายแดน

-การทูตเชิงป้องกัน ผ่านสถาบันอาเซียนว่าด้วยสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation – AIPR)  

- เลขาธิการสหประชาชาติได้แสดงความชื่นชมที่อาเซียนเข้าร่วมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

-ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพและความมั่นคง

-สนับสนุนกลไกส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) ด้วย

-สนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาทสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้พลัดถิ่นในภูมิภาคด้วย

อาเซียน-สหประชาชาติ ด้านเศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง

-สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

-การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  

-สร้างความเชื่อมโยงมากขึ้น

-พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

อาเซียน-สหประชาชาติ ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีอะไรบ้าง

-ป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด

-การจัดการภัยพิบัติ

-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-การรักษาสิ่งแวดล้อม

-การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

-การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

-การส่งเสริมความร่วมมือผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน


(รายละเอียด)

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน–สหประชาชาติ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาคติ และเลขาธิการอาเซียน

ที่ประชุมได้ย้ำเน้นการสนับสนุนระบอบพหุภาคี การยึดหลักนิติธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ โดยที่ประชุมได้รับทราบว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงสองปีที่ผ่านมา จึงมีเจตนารมณ์ที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหประชาติอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น  ที่ประชุมได้รับทราบถึงความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Community Vision 2025) กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ (UN 2030 Agenda for Sustainable Development)  และได้พิจารณาผลงานจากแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2016 – 2020

ในด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนและสหประชาชาติได้ย้ำเจตนารมณ์ที่จะกระชับความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดนิยมรุนแรง รวมถึงความร่วมมือเพื่อบริหารการจัดการชายแดน การทูตเชิงป้องกัน ผ่านสถาบันอาเซียนว่าด้วยสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation – AIPR)  นอกจากนี้ เลขาธิการสหประชาชาติได้แสดงความชื่นชมที่อาเซียนเข้าร่วมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพและความมั่นคง สหประชาชาติสนับสนุนกลไกส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) ด้วย นอกจากนี้สหประชาชาติสนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาทสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้พลัดถิ่นในภูมิภาคด้วย

ที่ประชุมสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  ร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงมากขึ้น และพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด การจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการส่งเสริมความร่วมมือผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน


ที่มา www.asean2019.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์