หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ADMM คืออะไร?

13 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1767)

ADMM หรือ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting) เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ผ่านกลไกการหารือและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ADMM เป็นองค์ประกอบหนึ่งของประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียน (APSC) ซึ่งช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) หรือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน

ในขณะเดียวกัน ADMM ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยแนวคิดหลัก 3S คือ
1. Sustainable Security หรือ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน

2. Strengthening Consolidating and Optimising Defence Cooperation หรือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง บูรณาการขับเคลื่อน และเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือด้านความมั่นคงไปข้างหน้าร่วมกัน

3. Supporting Cross Pillar Activities หรือ สนับสนุนกิจกรรมคาบเกี่ยวระหว่าง 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงในภูมิภาค

นอกจากนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงจากกลาโหมของประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนได้มีการจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus) หรือ ADMM-Plus ด้วยเช่นกัน โดยในปัจจุบัน ประเทศคู่เจรจาในกรอบ ADMM-Plus มีทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2562 ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADMM Retreat (ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ) และการประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ 6


เรียบเรียงและอินโฟกราฟิก : ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์