หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน: ความมั่นคงแห่งภูมิภาค

13 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1382)

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน: ความมั่นคงแห่งภูมิภาค

ปี 2562 ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน รวมถึงเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting) หรือ ADMM ครั้งที่ 13 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus) หรือ ADMM-Plus ครั้งที่ 6

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Minsters’ Meeting) หรือ ADMM  มีวัตถุประสงค์

1.เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและเลขาธิการอาเซียน

2.มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ผ่านกลไกการหารือและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างโปร่งใสและเปิดเผยรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนความไว้วางใจระหว่างกัน

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus) หรือ ADMM-Plus

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงจากกลาโหมของประเทศนอกภูมิภาค

มีหลักเกณฑ์สำหรับประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมแต่ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ 3 ประการ ได้แก่

1.ต้องเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 8 ประเทศ คือ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา กับอีกหนึ่งกลุ่มประเทศ คือ สหภาพยุโรป

2.ประเทศคู่เจรจาต้องมีระดับการปฏิสัมพันธ์กับกลาโหมอาเซียนในระดับสูง

3.ประเทศคู่เจรจาต้องเป็นประเทศที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของกลาโหมอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในกรอบ "ประชาคมอาเซียน” ในเสาหลักด้าน "ประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียน – ASEAN Political-Security Community: APSC” นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นภูมิภาคที่มีสันติสุข สันติภาพ และความเป็นกลาง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอีก 2 เสาหลัก ได้แก่ เสาเศรษฐกิจ เสาสังคมและวัฒนธรรม 

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 (ADMM - Plus) ที่กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดให้มีขึ้นระหว่าง 16-19 พ.ย.62 ที่โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok Hotel กรุงเทพฯ เพื่อร่วมหารือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศในระดับยุทธศาสตร์


ข้อมูล กระทรวงกลาโหม

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์