หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16

12 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 803)

อาเซียน-อินเดีย ให้ความสำคัญกับเรื่องใดบ้าง

-นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีอินเดียในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย

-ไทยยินดีต่อนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดีย (India’s Act East Policy)

-อินเดียให้การสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนและร่วมมือในกลไกความร่วมมือที่อาเซียนมีบทบาทนำ (ASEAN-led mechanisms) ในสถาปัตยกรรมภูมิภาค

-โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก

อาเซียน-อินเดีย ด้านการเมืองความมั่นคง มีอะไรบ้าง

-การรับมือการก่อการร้าย

-การต่อต้านแนวคิดนิยมความรุนแรงและสุดโต่ง

-อาชญากรรมข้ามชาติ

-ส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล

-ความมั่นคงไซเบอร์

-ผู้นำเห็นว่าอาเซียนและอินเดียต่างมีมุมมองต่ออินโด-แปซิฟิกที่สอดประสานกัน

อาเซียน-อินเดีย ด้านเศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง

-มุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างอินเดียและอาเซียนถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

-เปิดการเข้าถึงตลาดระหว่างกันมากขึ้นภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)

-การขยายเครือข่ายภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมากขึ้น

-ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)

-ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)

-ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (ฺBlue Economy) 

-หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงโดยผ่านกรอบอนุภูมิภาค อาทิ

-ACMECS และกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำแม่โขง-คงคา

-สนับสนุนการขยายความเชื่อมโยงทั้งทางบกและอากาศ

-โครงการทางหลวงสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway)

-ความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศ

อาเซียน-อินเดีย ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีอะไรบ้าง

-อินเดียได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาในอาเซียนจำนวน 1,000 ทุน ในสาขาเทคโนโลยี

-หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนและสตรี

-การพัฒนาทุนมนุษย์

-เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ

-การรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-การจัดการภัยพิบัติ

อาเซียน-อินเดีย หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

-กระชับความร่วมมือในกรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียในทุกมิติ

-หารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดียใหม่ในปีหน้าเพื่อทดแทนแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดีย ค.ศ. 2016 – 2020 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

-ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย


(รายละเอียด)

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 16 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมแสดงความยินกับนายกรัฐมนตรีอินเดียในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย รวมทั้งยินดีต่อนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดีย (India’s Act East Policy) และการที่อินเดียให้การสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนและร่วมมือในกลไกความร่วมมือที่อาเซียนมีบทบาทนำ (ASEAN-led mechanisms) ในสถาปัตยกรรมภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก

ในมิติความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคง ผู้นำให้ความสำคัญเรื่องการรับมือการก่อการร้าย การต่อต้านแนวคิดนิยมความรุนแรงและสุดโต่ง และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล และความมั่นคงไซเบอร์ ทั้งนี้ ผู้นำเห็นว่าอาเซียนและอินเดียต่างมีมุมมองต่ออินโด-แปซิฟิกที่สอดประสานกัน

ในมิติเศรษฐกิจ ที่ประชุมมุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างอินเดียและอาเซียนถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะเปิดการเข้าถึงตลาดระหว่างกันมากขึ้นภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ทั้งนี้ ที่ประชุมสนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมากขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (ฺBlue Economy)  ที่ประชุมได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงโดยผ่านกรอบอนุภูมิภาค อาทิ ACMECS และกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำแม่โขง-คงคา เป็นต้น โดยสนับสนุนการขยายความเชื่อมโยงทั้งทางบกและอากาศ โดยเฉพาะโครงการทางหลวงสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) และความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศ

ในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ประชุมแสดงความชื่นชมที่อินเดียได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาในอาเซียนจำนวน 1,000 ทุน ในสาขาเทคโนโลยี นอกจากนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนและสตรี การพัฒนาทุนมนุษย์ เครือข่ายเมืองอัจฉริยะการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ

การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดียครั้งนี้ มุ่งเป้าเพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียในทุกมิติ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดียใหม่ในปีหน้าเพื่อทดแทนแผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดีย ค.ศ. 2016 – 2020 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียให้ก้าวหน้าสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย

 

ที่มา www.asean2019.go.thข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์