หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22

12 พฤศจิกายน 2019

อาเซียนบวกสาม มีประเทศใดบ้าง

-อาเซียน 10 ประเทศ และ

-จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

-รวม 13 ประเทศ

อาเซียนบวกสาม หารือเรื่องอะไรบ้าง

-การกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต

-การเสริมสร้างความเชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์ภายในภูมิภาค

-การกระชับความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย  

-สนับสนุนการธำรงไว้ซึ่งระบบการค้าพหุภาคีโดยยึดถือกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญ

-รับทราบถึงการสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)

-สนับสนุนข้อริเริ่มการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง

-การปฏิบัติตามความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization – CMIM)

-ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)

-การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

-เมืองอัจฉริยะ

อาเซียนบวกสาม หารือด้านสังคมและวัฒนธรรมเรื่องอะไรบ้าง

-ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์

-การแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-การจัดการภัยพิบัติ

-การควบคุมโรคติดต่อ

-โดยให้ร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้นผ่านศูนย์อาเซียนที่ได้จัดตั้งใหม่ในปีนี้(2562)

-โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

-เปิดตัวเว็บไซต์อาเซียนบวกสามซึ่งจะช่วยยกระดับการสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับอาเซียนบวกสามแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าในกรอบอาเซียนบวกสาม

อาเซียนบวกสาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องอะไรบ้าง

-สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

-การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้(2562)

- การบรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ 

อาเซียนบวกสาม รับรองถ้อยแถลงอะไรบ้าง

-รับรองถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนบวกสามว่าด้วยข้อริเริ่มการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง

อาเซียนบวกสาม ความเป็นมา

-มีการจัดตั้งเมื่อปี 2540   

-ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นเวทีหารือความร่วมมือในประเด็นที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ

-ความเชื่อมโยง

-การเงินและการคลัง

-ทรัพยากรธรรมชาติ

-การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น

(รายละเอียด)

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน นายกรัฐมนตรีจีน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม

ผู้นำรับทราบความคืบหน้าในกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม และได้หารือเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต สำหรับมิติการเมืองและความมั่นคง ที่ประชุมเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความเชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์ภายในภูมิภาค และการกระชับความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย  ส่วนด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมสนับสนุนการธำรงไว้ซึ่งระบบการค้าพหุภาคีโดยยึดถือกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ประชุมรับทราบถึงการสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) นอกจากนี้ยังสนับสนุนข้อริเริ่มการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง การปฏิบัติตามความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization – CMIM) ตลอดจนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และเมืองอัจฉริยะ

ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ การแลกเปลี่ยนระดับประชาชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ และการควบคุมโรคติดต่อ โดยให้ร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้นผ่านศูนย์อาเซียนที่ได้จัดตั้งใหม่ในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้เปิดตัวเว็บไซต์อาเซียนบวกสามซึ่งจะช่วยยกระดับการสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับอาเซียนบวกสาม โดยเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าในกรอบอาเซียนบวกสาม

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้  นอกจากนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการบรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ และมีการรับรองถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนบวกสามว่าด้วยข้อริเริ่มการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

อาเซียนบวกสามเป็นกลไกที่อาเซียนเป็นผู้นำหลัก ซึ่งถือว่ามีพลวัตสูงสุดกลไกหนึ่ง และได้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของสมาชิกอาเซียนบวกสามและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม โดยมีการจัดตั้งเมื่อปี 2540   ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นเวทีหารือความร่วมมือในประเด็นที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ ความเชื่อมโยง การเงินและการคลัง ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น


ที่มา www.asean2019.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์