หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ผลการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14

12 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 870)

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) มีกี่ประเทศ

-อาเซียน 10 ประเทศ และ

-ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา

-รวม 18 ประเทศ

EAS ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

-หารือประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสันติภาพ ความมั่นคง และความมีเสถียรภาพของภูมิภาค

-ซึ่งมีอาเซียนเป็นแกนกลาง

-มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์

-สนับสนุนการหารืออย่างสร้างสรรค์

-ยึดหลักนิติธรรมบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศในการจัดการกับประเด็นความท้าทายทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ อาทิ 

-อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การจัดการภัยพิบัติ และความมั่นคงไซเบอร์

EAS สนับสนุนอาเซียนเรื่องอะไรบ้าง

-สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน

-มุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) 

EAS หารืออาเซียนเรื่องอะไรบ้าง

-เสริมสร้างการยอมรับความแตกต่างในสังคม

-การต่อต้านการก่อการร้าย

-ความมั่นคงไซเบอร์

-ความมั่นคงทางทะเล

EAS แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องอะไรบ้าง

-การส่งเสริมระบบพหุภาคี การค้าเสรี และการบูรณาการทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคมากขึ้น

-ความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

-ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)

-ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-นวัตกรรม

-การประมงที่ยั่งยืน

-ปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

-การจัดการภัยพิบัติ

-สถานการณ์ในภูมิภาค อาทิ

-พัฒนาการของกระบวนการสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี

-สถานการณ์ในรัฐยะไข่

-ทะเลจีนใต้

EAS รับรองถ้อยแถลงอะไรบ้าง

-ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงผู้นำ 3 ฉบับ ได้แก่

1) ถ้อยแถลงผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดผิดกฎหมาย

2) ถ้อยแถลงผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

3) ถ้อยแถลงผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน

EAS ความเป็นมา

-EAS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542

-โดยได้รับอาณัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรุงมะนิลาเพื่อผลักดันปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มการพัฒนาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2018-2022


(รายละเอียด)

ผลการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียน กับผู้นำออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมด้วย

ที่ประชุมย้ำถึงความสำคัญของ EAS ในการเป็นเวทีระดับผู้นำที่หารือประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสันติภาพ ความมั่นคง และความมีเสถียรภาพของภูมิภาคซึ่งมีอาเซียนเป็นแกนกลาง โดย EAS มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการหารืออย่างสร้างสรรค์ และยึดหลักนิติธรรมบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศในการจัดการกับประเด็นความท้าทายทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การจัดการภัยพิบัติ และความมั่นคงไซเบอร์

ที่ประชุมรับทราบว่าปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญหน้ากับระบบการเมืองระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอน และภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  ในด้านการเมืองและความมั่นคง ที่ประชุมย้ำถึงการสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน และมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)  พร้อมทั้งได้หารือถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ เพื่อเสริมสร้างการยอมรับความแตกต่างในสังคมการต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงไซเบอร์ และความมั่นคงทางทะเล

ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวโน้มของการกีดกันทางการค้าโลกที่มีมากขึ้น ในการนี้จึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบพหุภาคี การค้าเสรี และการบูรณาการทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนหารือถึงความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) และ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารรวมถึงนวัตกรรม และการประมงที่ยั่งยืน ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้นำได้หารือเกี่ยวกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และการจัดการภัยพิบัติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค อาทิพัฒนาการของกระบวนการสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี สถานการณ์ในรัฐยะไข่ และทะเลจีนใต้

ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงผู้นำ 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ถ้อยแถลงผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดผิดกฎหมาย (2) ถ้อยแถลงผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และ (3) ถ้อยแถลงผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน

EAS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 โดยได้รับอาณัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรุงมะนิลาเพื่อผลักดันปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มการพัฒนาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ค.ศ. 2018-2022


ที่มา www.asean2019.go.thข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์