หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 17 ในปี 63

6 พฤศจิกายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 438)

กระทรวงมหาดไทย รายงานการดำเนินขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน  และยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 17 (17th SOMRDPE) และ SOMRDPE+3 ในเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อ 4 พ.ย.62 ที่กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 16 (16th SOMRDPE) และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication: SOMRDPE+3 (จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น)) ครั้งที่ 12 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม

โอกาสนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ได้รายงานการดำเนินขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Frame Work Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication: FAPRDPE) ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ค.ศ. 2017 – 2036) เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลุดพ้นจากการอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย โดยขับเคลื่อนการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ 1. การลดความเหลื่อมล้า 2. การเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ และ 3. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาความยากจน อาทิ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform – TPMAP) ช่วยสนับสนุนการระบุกลุ่มเป้าหมายในการจัดสวัสดิการภาครัฐอย่างเป็นระบบ ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมถึงได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน อาทิ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงกับการเป็นชุมชน ท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน จำนวน 3,273 หมู่บ้าน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น จำนวน 64,570 ผลิตภัณฑ์ และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถอดบทเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 9,061 หมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนให้เพื่อนสมาชิกอาเซียนได้เรียนรู้ หรือนำไปประยุกต์ใช้ สามารถ ตอบโจทย์การบรรลุเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ลดช่องว่างการพัฒนา และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องกับแนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) 

สุดท้าย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ได้ยืนยันความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน พ.ศ. 2564-2568 (Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication 2021-2025) ในห้วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 17 (17th SOMRDPE)ในเดือนสิงหาคม 2563

ที่มา กองสารนิเทศ สป.มท.
         www.thaigov.go.th 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์