หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม

3 พฤศจิกายน 2019

การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม

ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในวันนี้ ผู้นำอาเซียนร่วมกันเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุ ที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI)

อาเซียนตระหนักดีถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ ความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในภูมิภาค

ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุฯ มีพันธกิจในการทำหน้าที่เป็นศูนย์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและ นวัตกรรม สนับสนุนนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ และแนวทางด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถและดำเนินการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ตลอดจนช่วยสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือในด้านนี้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆ ทั้งในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุฯ จะตั้งอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

การจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุฯ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการลงทุนเพื่ออนาคตของอาเซียนที่จะสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมองสู่อนาคต และเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่สนับสนุนแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 คือ ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’

ที่มา www.asean2019.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์