หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 พฤศจิกายน 2019

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 วันนี้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมเปิดตัวศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue – ACSDSD) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นการสานต่อที่สาคัญของวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562

โดยที่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญของอาเซียน ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค และการเสริมสร้างความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนา ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "ข้อริเริ่มความเกื้อกูลฯ” (Complementarities Initiative)

ศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ โดยจะเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการศึกษาและวิจัย เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนส่งเสริม การหารือและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก ผ่านการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ฯ จะตั้งอยู่และทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Centre for Research on Sustainable Leadership) ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กรุงเทพฯ รวมทั้งจะร่วมมือและ สร้างเครือข่ายกับศูนย์และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย


ที่มา
www.asean2019.go.th     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์