หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

3 พฤศจิกายน 2019

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในวันนี้ ผู้นำอาเซียนเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคม สงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเป็นข้อริเริ่มภายใต้การนำของประเทศไทยภายใต้แผนงานภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์อาเซียน ปี 2559-2563 และภายหลังจากนั้น

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียน ภารกิจของศูนย์ฯ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ และการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกอาเซียน

การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนนี้เป็นหนึ่งในผลงานสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดหลักการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ได้แก่ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นการยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและมุ่งไปสู่อนาคต ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนดังกล่าวตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะเป็นเวทีในการสนับสนุนและสร้างความรับรู้ต่องานด้านสังคมสงเคราะห์ในฐานะวิชาชีพที่ช่วยสร้างผลกระทบทางสังคมและมีส่วนร่วมในการนำไปสู่การพัฒนาทางสังคม ความสามัคคีกันของสังคม และการเสริมพลังของประชาชนในอาเซียน

ที่มา 
www.asean2019.go.th
     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์