หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27

31 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 596)

(31 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27 (27th Meeting of the Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chair of SOCA) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ฯพณฯ กุง ฝก (H.E. Mr. Kung Phoak) รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) คณะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมจำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Royal Orchid Ballroom 1 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ


นายปรเมธี กล่าวว่า ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability” หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ทั้งนี้ สำหรับแผนงานหลักการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 15 สาขาความร่วมมือ ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้แนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยดังกล่าว ภายใต้กรอบการดำเนินงาน "3/4/14” ดังต่อไปนี้

3 แนวทางหลัก ได้แก่

-ความเชื่อมโยงภาคประชาชน (People-to-People Connectivity)

-หุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnerships)

-ความยั่งยืน (Sustainability)

การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต (Future-Oriented Actions for Human Security) โดยมีตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม คือ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก การจัดการกับปัญหาขยะทะเลและการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อริเริ่ม "ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562” ภายใต้แนวคิด "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสานจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียน เป็นต้น


4 ศูนย์อาเซียน ด้วยการจัดตั้งหรือปรับปรุงพัฒนา ได้แก่

1) คลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน ตั้งอยู่ ณ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

2) ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งเปิดตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยในปีนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงและนิทรรศการรวมถึงการนำวัฒนธรรมอาเซียนไปสัญจรและเผยแพร่ยังภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
3)
ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ตั้งอยู่ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

4) ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ตั้งอยู่ ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีสำนักงานประสานงานอยู่ที่ชั้น 2 ของกระทรวง พม. และ


14 เอกสารผลลัพธ์สำคัญ โดยจำแนกเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ผ่านมาแล้ว จำนวน 5 ฉบับ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 อีก 9 ฉบับ


นายปรเมธี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27 มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพิจารณาและให้การเห็นชอบต่อแผนงานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอต่อการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ก่อนหน้าที่จะมีการนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ต่อไปตามลำดับ

 

ทั้งนี้ เอกสารผลลัพธ์สำคัญ ที่จะมีการเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 จำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย

1) เอกสารเพื่อการรับรอง (For Adoption) จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่

1.1) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าของเรื่อง)

1.2) ปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (กระทรวง พม. เป็นเจ้าของเรื่อง)

1.3) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน (กระทรวง พม. เป็นเจ้าของเรื่อง)

1.4) ปฏิญญาฯ กรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่อง)

1.5) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน (กระทรวง พม. เป็นเจ้าของเรื่อง)  

1.6) ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าของเรื่อง)

 

2) เอกสารเพื่อทราบ (For Notation) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

2.1) แนวทางและกระบวนการในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (กระทรวง พม. เป็นเจ้าของเรื่อง)

2.2) แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่อง)

2.3) ถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าของเรื่อง)

 

"การเป็นประธานอาเซียนและการจัดประชุมอาเซียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดปี 2562 ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนคนไทยในหลายด้านด้วยกัน สำหรับในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านราชการพลเรือน ด้านการศึกษา ด้านแรงงาน และด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา อันเป็นผลจากการนำเอกสารผลลัพธ์สำคัญ ซึ่งผู้นำอาเซียนให้การรับรองและรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

นอกจากนี้ สังคมไทยและประชาชนคนไทย จะได้รับประโยชน์โดยตรงต่อรายได้และการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการที่ผู้นำประเทศ คณะผู้แทน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสื่อสารมวลชน ที่เดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ยังช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียนจากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายอีกด้วย” นายปรเมธี กล่าว


ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์