หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน

30 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 545)

(29ต.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การรับรองแผนแม่บทฯ ร่วมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

สาระสำคัญ

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน  ซึ่งจะช่วยพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ  อาทิ  วัฒนธรรม ศิลปะ  การท่องเที่ยวและอาหาร  รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ทุกเพศ  ทุกวัยในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านศาสตร์ด้านอาหาร  เช่น

-รูปแบบอาหาร 

-เรื่องราวของอาหาร 

-ของที่ระลึกที่มาจากอาหาร  เป็นต้น 

โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ได้แก่

-ชุมชนท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน 

-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว (ภาครัฐและภาคเอกชน) 

-เยาวชน 

-เซฟ  

-เกษตรกร  เป็นต้น  

โดยเครือข่ายดังกล่าว จะทำงานร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารวัฒนธรรมและศิลปะ  (International  Institute  of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism : IGCAT)  แห่งสหภาพยุโรป  ในการเพิ่มคุณค่าห่วงโซ่อาหารและยกระดับไปสู่สากล 

โดยการออกแบบ รูปแบบ (Platfrom) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน 

-การแบ่งปันองค์ความรู้

-การมีส่วนร่วมของชุมชน 

-การริเริ่มนำนวัตกรรมและวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อาหาร

-มรดกทางวัฒนธรรม สินทรัพย์ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

เพื่อแสดงให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน และยังเป็นเครื่องมือในการสร้าง "gastro-diplomacy” (ทูตด้านอาหาร) และการสร้างแบรนด์ไปสู่การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงานการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทและ   แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียนให้แก่ประเทศสมาชิกทราบเป็นระยะๆ   รวมทั้งได้แจ้งวียนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขอความเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ ดังกล่าว และจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเสียมเรียบ  ราชอาณาจักรกัมพูชา   ได้ให้การรับรองแผนแม่บทฯ ดังกล่าว

3.แผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน ประกอบด้วย เนื้อหาหลัก ดังนี้

(1) นิยามและองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เช่น การผลิตอาหารอย่างเพียงพอและคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  การร่วมมือกับภาคการศึกษาเพื่อให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมและความเข้าใจเรื่องอาหารที่ดี การนำนวัตกรรมและเทคโนโลนีมาปรับใช้  การสร้างความเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนตลอดจนมุ่งสู่ตลาดโลก

(2) การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจากหลากหลายสาขา  อาทิ  การเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ศาสตร์และศิลปะเกี่ยวกับอาหารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบ (platform)  สำหรับการแบ่งปันความรู้และร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียนและเชื่อมโยงสู่ชุมชนท้องถิ่น 

(3) การสร้างเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้นำไปคัดเลือกเมืองที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาจากเรื่องราวเฉพาะของเมืองนั้น ๆ จัดรวบรวมเสนอเป็นหนังสือ (Bid Book)  และเมืองที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล (คล้ายคลึงกับรางวัลมิชลินสตาร์) ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น โดยมีร่างโครงการแผนงานที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ได้ผลเป็นรูปธรรมต่อไปที่มา www.thaigov.go.th


    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์