หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียน-เกาหลี : ร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการป่าไม้เพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่ง

30 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 596)

(29ต.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการป่าไม้เพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่ง (Declaration on Forest Cooperation for Peace and Prosperity)

สาระสำคัญร่างปฏิญญาฯ เป็นการเน้นย้ำและให้คำมั่นระหว่างกันว่าจะร่วมมือกันในการดำเนินการด้านการป่าไม้ของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมุ่งดำเนินการ 

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการป่าไม้

2) สนับสนุนการป้องกันพิบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับป่าไม้

3) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการป่าไม้สำหรับแนวชายแดนพื้นที่รอยต่อ ซึ่งต้องการการบริหารจัดการที่เหมาะสม

4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการบริหารจัดการป่าไม้ที่เหมาะสม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

5) สนับสนุนการจัดตั้งสวนสาธารณะอาเซียน – เกาหลีใต้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ  

6) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย โดยมิได้ใช้ถ้อยคำหรือบริบทที่มุ่งให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่มีการลงนามในร่างปฏิญญาฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาฯ จะต้องได้รับการรับรองในการประชุม The ASEAN – Republic of Korea (ROK) High – Level Meeting on Forestry 2019 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ที่มา www.thaigov.go.th    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์