หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
22 เรื่อง ที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และที่เกี่ยวข้อง

30 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1351)

(29ต.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 22 ฉบับ (ตามข้อ 1–3)

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า
                             ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมฯ จำนวน 22 ฉบับ ดังนี้

                             1. 
เอกสารที่ผู้นำจะรับรอง (to be adopted) จำนวน 13 ฉบับ ได้แก่

(1) ร่างปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน

(2) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน

(3) ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการยืนยันคำมั่นในความก้าวหน้าการดำเนินงานสิทธิเด็กในอาเซียน

(4) ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 

[สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)] 

(5) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน – จีน ว่าด้วยข้อริเริ่มความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะ

(6) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน – จีนว่าด้วยการสอดประสานแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 กับข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง

(7) ร่างแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและแนวทางที่ไม่มีข้อผูกมัดสำหรับการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้

(8) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนบวกสามว่าด้วยข้อริเริ่มการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง

(9) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน – สหรัฐอเมริกาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน

(10) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดผิดกฎหมาย

(11) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

(12) ร่างแถลงการณ์ผู้นำการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (13) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ว่าด้วยความเชื่อมโยง
                             2. 
เอกสารที่ต้องออกแถลงการณ์ของประธานการประชุมฯ (to be issued) จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่

(1) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

(2) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ 22

(3) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 16

(4) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหประชาชาติ ครั้งที่ 10

(5) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 22

(6) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7

(7) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14              

(8) ร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22
                             3. 
เอกสารที่รัฐมนตรีต่างประเทศจะลงนาม จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างตราสารขยายจำนวนอัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ที่มา www.thaigov.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์