หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ ก่อนฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป

23 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 533)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับฟังความเห็นผู้ประกอบการ ก่อนฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป

 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดโครงการสัมมนา โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA ไทย-สหภาพยุโรป) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบต่างๆ ที่ประเทศไทยจะได้รับ หากมีการฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ เข้าร่วม 

 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ถือเป็นภารกิจสำคัญ และเนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นแหล่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ประโยชน์ที่ไทยคาดหวังจะได้รับจากความตกลงฉบับนี้คือ โอกาสในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศคู่ค้าต่างๆ มีมาตรฐานในระดับสูงทั้งด้านการเปิดตลาดและมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัด ดังนั้น การสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากทุกภาคส่วน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการเจรจาในครั้งนี้ 

สำหรับการจัดสัมมนาในส่วนภูมิภาค จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยก่อนหน้านี้ได้จัดขึ้นครั้งแรกที่ภาคตะวันออก และในวันนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 ในส่วนของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงานในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากเห็นการฟื้นเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปโดยเร็ว เพราะต้องการขยายตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้าของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา รวมถึงยานยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ เนื่องจากกังวลว่า หากไทยไม่ทำการเจรจากับสหภาพยุโรปแล้ว จะทำให้เสียโอกาสทางการค้า เสียโอกาสในการเป็นฐานการผลิต การกระจายสินค้า และการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปให้กับประเทศอื่นๆ ที่มีการเจรจากับสหภาพยุโรปแล้ว การจัดงานในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ผู้ร่วมสัมมนาจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการเจรจาต่อไป 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์