หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมสถิติอาเซียน: ผลักดันความร่วมมือสถิติอาเซียน มุ่งสร้างสถิติจากแหล่งข้อมูลใหม่

11 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1255)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 9 (The 9th Session ASEAN Community Statistical system Committee : ACSS9) ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 โดยนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดการประชุม ณ โรงแรม InterContinental กรุงเทพ ร่วมกับ Mr. Ahmad Zafarullah, Assistant Director of ASEAN Integration Monitoring Directorate แห่งสำนักงานเลขาธิการอาเซียน 

สำหรับแนวคิดหลักของการประชุมคือ "Advancing partnership to enhance the use of new data sources to complement conventional data sources for data sustainability of the ASEAN Community” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของไทยในฐานะประธานอาเซียน คือ "Advancing Partnership for Sustainability” หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”เพื่อสร้างความร่วมมือทางสถิติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ประเทศต่างๆ ใช้สถิติในการเตรียมรับมือกับรูปแบบของเศรษฐกิจใหม่ นั่นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) เพื่อคว้าโอกาสและรับมือกับความท้าทาย เสริมสร้างความเชื่อมโยงของอาเซียนผ่านทางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอาเซียน เพื่อให้อาเซียนไปได้ไกลกว่าเดิม 

หนึ่งในไฮไลท์ของการประชุมในปีนี้คือประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้นำเสนอเกี่ยวกับ "การใช้ข้อมูลจากการบริหารงานและแหล่งข้อมูลใหม่อื่นๆ ในการจัดทำสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม” (the use of administrative data and other new data sources in economic and social statistics) ซึ่งแสดงถึงนวัตกรรมในการเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสาร


ACSS เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะจัดการประชุมทุกๆ ปี เพื่อประสานด้านการพัฒนาทางสถิติ ปรับปรุงสถิติอาเซียนให้สอดคล้องกัน และจัดทำข้อมูลเพื่อการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในความร่วมมือทางสถิติในภูมิภาคอาเซียนผ่าน ACSS และคุณค่าในการพึ่งพาตนเองในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงได้สนับสนุนกิจกรรมอาเซียนเพื่อช่วยเหลืออาเซียน (ASEAN-help-ASEAN activities) ในการสนับสนุนการริเริ่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพ เช่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านสถิติ เป็นต้น 


ที่มา: กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์