หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลักดันกลไกและนวัตกรรมต่อต้านทุจริตร่วมกัน ป.ป.ช. จัดการประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียนประจำปี 2562

10 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1285)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดการจัดประชุมประจำปีของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน หรือ SEA-PAC Principals Meeting ครั้งที่ 15  หัวข้อ "การปฏิเสธที่พักพิงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้จริต  และทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำความผิด โดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 ซึ่งผู้นำของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต จากประเทศอาเซียนกว่า 10 ประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในประเทศไทยกว่า 150 คน เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแนวทางการทำงานด้านการทุจริตระหว่างกัน 

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวย้ำเจตนารมณ์ของไทยที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และแสดงบทบาทเชิงรุกของไทยในการต่อสู้ปัญหาทุจริตระหว่างประเทศ รวมทั้งผลักดันการนำไปสู่นโยบายและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของอาเซียน ตอบสนองแนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล” ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า จากเป้าหมายการประชุม UNCTAD และ ASEAN ประกาศว่าในปี ค.ศ. 2030 ภูมิภาคของเราจะเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ 4  การเติบโตดังกล่าวจะมีการเคลื่อนย้ายเสรีของเงินทุน และ ประชาชน โดยจะเป็นโอกาสและความท้าทาย อาทิ การคอร์รัปชัน และการติดสินบนข้ามชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์และแผนการของประชาชน SEA-PAC จะให้การรองรับแผนการทำงานร่วมกันในด้านทุจริตคอร์รัปชันระหว่างปี 2020 – 2022

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านต่อต้านทุจริตของประเทศลาวและอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและฝึกอบรมระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำคดีของ ป.ป.ช.  หากมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานก็จะทำให้การรวบรวมหลักฐานมาดำเนินคดีในเบื้องต้นมีความชัดเจน และถูกต้อง

SEA-PAC หรือ Southeast Asia Parties against Corruption เป็นกลุ่มความร่วมมือของ หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดย SEA-PAC มีการจัดประชุม เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต การพัฒนาด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรให้สามารถตอบสนองต่อ ปัญหาการทุจริตที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในกรอบการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะการผลักดันการ ยกระดับของ SEA-PAC ให้กลายเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน (Entities associated with ASEAN) ซึ่ง จะทำให้การต่อต้านการทุจริตเป็นประเด็นที่ผู้นำอาเซียนทุกประเทศต้องหันมาให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไข ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อทำให้ภูมิภาคนี้ปราศจากการทุจริต อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืน

ที่มา:  NBT / สำนักงาน ป.ป.ช.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์