หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงานเปิดสถาบัน MARA ฝึกคนทำงานกับหุ่นยนต์ ป้อนอุตสาหกรรมในอีอีซี (EEC) รองรับเทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่

10 ตุลาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 887)

กระทรวงแรงงานเปิดสถาบัน MARA ฝึกคนทำงานกับหุ่นยนต์ รองรับเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรมยุคใหม่ ตั้งเป้าปี 2563 ผลิตช่างต้นแบบ 2,000 คน ป้อนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี โดยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการหลายแห่ง ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แขนกล ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้น แรงงานจึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จึงมีความสำคัญที่จะรองรับการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งแรงงานทั่วไป แรงงานในสถานประกอบการและนักศึกษา โดยมีแผนการขับเคลื่อนในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับอีก 2 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา รวมถึงสมุทรปราการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการ ซึ่งสถาบัน MARA จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคนทำงานให้เป็นช่างฝีมือชั้นสูงด้านระบบอัตโตมัติและหุ่นยนต์ รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EEC ระดับภูมิภาค และพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก รวมถึงเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนสถานประกอบกิจการที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลระบบอัตโตมัติและหุ่นยนต์ในการผลิตทดแทนกำลังคน สนับสนุนการพัฒนากำลังคนรองรับด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC เชื่อมั่นว่า สถาบัน MARA จะสามารถพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมให้แรงงานมีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการที่นำเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริกาาร รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมในอนาคต

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบัน MARA จะยึดแนวทางประชารัฐ โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยในปี 2563 วางเป้าหมาย ที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 2,000 คน ใน 42 หลักสูตร อาทิ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อซึ่งสถาบัน MARA จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ์ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเดินหน้าปฏิรูปแรงงานให้มีฝีมือรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคมในอนาคต

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์